VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VII (1987-1992) Quyển 2 1989-1990


NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA VIII,
NGÀY 28-12-1989 PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG
NHÀ NƯỚC VỀ NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn Nghị quyết số 203 NQ/HĐNN8 ngày 18 tháng 10 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước cử đồng chí Ngô Xuân Lộc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng thuỷ điện Hòa Bình, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay đồng chí Phan Ngọc Tường nhận nhiệm vụ khác.

2. Phê chuẩn Nghị quyết số 209 NQ/HĐNN8 ngày 09 tháng 11 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước cử đồng chí Phan Ngọc Tường, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng chuyên trách công tác tổ chức và cán bộ của Hội đồng Bộ trưởng. 


 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

LÊ QUANG ĐẠO

 


  

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội