THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 01 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

20/10/2020

Thứ Ba, ngày 20/10/2020, Quốc hội họp ngày đầu tiên dưới hình thức trực tuyến tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

HÌNH ẢNH CHỦ NHIỆM UỶ BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN VĂN GIÀU TIẾP ĐẠI SỨ HÀN QUỐC PARK NOH-WAN

20/10/2020

Chiều ngày 20/10, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã có buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-Wan.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN VĂN GIÀU TIẾP ĐẠI SỨ HÀN QUỐC PARK NOH-WAN

20/10/2020

Chiều ngày 20/10, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã có buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-Wan.

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN HỌP QUỐC HỘI NGÀY 20/10, KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI XIV

20/10/2020

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA...

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

20/10/2020

Thực hiện Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

20/10/2020

Thực hiện Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

CHÍNH PHỦ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

20/10/2020

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp trực tuyến, nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

20/10/2020

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, chiều ngày 20/10/2020, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo Thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

20/10/2020

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, chiều 20/10, Quốc hội nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ MANG LẠI KẾT QUẢ THỰC CHẤT

20/10/2020

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp trực tuyến, nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Các tin đã đưa: