THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2024

09/08/2023

Ngày 08/8/2023, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyến Văn Hiển ký Thông báo số 418/TB-VNCLP về danh sách các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt năm 2024.

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2024

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

------------------ 

Số: 418/TB-VNCLP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- 

             Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO 

Danh sách các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt năm 2024

--------------------------------- 

Căn cứ quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và quy định tại Điều 14 Quy chế[1] ban hành kèm theo Nghị quyết số 1227/NQ-UBTVQH14 ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng thông báo danh sách các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt năm 2024 (Danh sách cụ thể kèm theo văn bản này).

Các Quyết định phê duyệt và bản Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Viện Nghiên cứu lập pháp gửi Văn phòng Quốc hội (Cơ quan tài chính cấp 1) để xem xét, đưa vào kế hoạch kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2024.

Viện Nghiên cứu lập pháp xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các chủ nhiệm nhiệm vụ;

- Các cơ quan, đơn vị nơi chủ nhiệm công tác;

- Lãnh đạo VNCLP (để báo cáo);

- Ban QLKH, Văn phòng Viện NCLP;

- Cổng thông tin điện tử VNCLP, E-office;

- Lưu: VT, Ban QLKH.

E-pas:  136314

VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hiển

 

 

 

 

 

[1] Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.