NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC 2024.

23/05/2023

Ngày 19/5/2023, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển ký văn bản số 262/CV-VNCLP gửi các đơn vị có liên quan về việc thông báo nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2023

Văn bản số 262/CV-VNCLP về việc thông báo nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐKH15 ngày 18/5/2023 của Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024, Viện Nghiên cứu lập pháp đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-VNCLP ngày 18/5/2023 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024. Viện Nghiên cứu lập pháp đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét cử cán bộ có nhu cầu, năng lực chuẩn bị hồ sơ đăng ký để tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học (có Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024 gửi kèm).

 Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2024 để tham gia tuyển chọn bao gồm:

1. Văn bản của cơ quan, tổ chức quản lý cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp xét duyệt đăng ký nhiệm vụ khoa học (theo mẫu PL3-1-CV CỦA CQ, ĐV);

2. Đơn của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học (theo PL3-1- ĐƠN);

3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học kèm theo dự toán kinh phí (theo PL3-02-TMĐTXH);

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và lý lịch khoa học của các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học (theo PL3-4-LLCN).

Theo yêu cầu, hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ bao gồm 01 bản gốc và 10 bản sao; hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở bao gồm 01 bản gốc và 08 bản sao. Hồ sơ được niêm phong gửi về Viện Nghiên cứu lập pháp trước 17h00 ngày 12/6/2023 theo địa chỉ: Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp, 35 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; ĐT: 080.45534, Fax: 080.48582.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ không tiếp nhận hồ sơ gửi đến sau thời hạn này.

Nội dung chi tiết hồ sơ tại file đính kèm.