BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2024

20/05/2023

Ngày 18/5/2023, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển (thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) đã ký ban hành Quyết định số 41/QĐ-VNCLP về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

-------------------

Số: 41/QĐ-VNCLP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024

-----------------------------

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 ngày 29/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 1227/NQ-UBTVQH14 ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐKH15 ngày 18/5/2023 của Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 260/TB-VNCLP ngày 18/5/2023 của Viện Nghiên cứu lập pháp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024 để triển khai thực hiện trong các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội (Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ban Quản lý khoa học chủ trì, phối hợp với Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp và các đơn vị có liên quan thông báo Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024 nêu tại Điều 1; tham mưu, phục vụ tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học; tham mưu, phục vụ tổ chức Tổ thẩm định nội dung và tài chính các nhiệm vụ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng Ban Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                    

- Như Điều 3; 

- Đ/c Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội (để báo cáo);

- Các thành viên HĐKH của UBTVQH (để biết);

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Văn phòng Quốc hội; 

- Lưu VT, Ban QLKH   

E-Pas:                   

VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hiển

 

 

 

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-VNCLP ngày 18/5/2023 của Viện Nghiên cứu lập pháp)

 

A. NHÓM NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP BỘ ĐỀ NGHỊ PHƯƠNG THỨC GIAO TRỰC TIẾP

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Quy chế mẫu hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Giao trực tiếp cho Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện).

2. Tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm định hướng sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

(Giao trực tiếp cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thực hiện).

3. Giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên – Thực trạng và giải pháp.

(Giao trực tiếp cho Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thực hiện).

B. NHÓM NHIỆM VỤ KHOA HỌC ĐỀ NGHỊ PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN

Cấp Bộ: 08 nhiệm vụ khoa học

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện Luật Bầu cử đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

3. Ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.

4. Hoàn thiện cơ chế tài chính và chính sách thuế nhằm phát triển mô hình đô thị sinh thái ở Việt Nam.

5. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam để thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.

6. Định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

7. Định hướng hoàn thiện pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới.

8. Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam phần các tội phạm về chức vụ đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Cấp Cơ sở: 02 nhiệm vụ khoa học

1. Tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong Quốc hội - Thực trạng và giải pháp.

2. Biên bản của Quốc hội - Giá trị pháp lý và quy trình lập Biên bản.

Các bài viết khác