DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2024: ĐẢM BẢO TÍNH MỚI, CẤP THIẾT, PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

19/04/2023

Sáng 19/4, tại Nhà Quốc hội, cho ý kiến về Danh mục nhiệm vụ Khoa học năm 2024, các thành viên Hội đồng khoa học nhấn mạnh, các đề xuất nhiệm vụ khoa học phải có tính mới, thời sự, phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Quốc hội, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ tịch Hội đồng Khoa học, chủ trì Phiên họp

PHIÊN HỌP THỨ SÁU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA UBTVQH: CHO Ý KIẾN DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2024 VÀ DỰ THẢO LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)

Toàn cảnh Phiên họp thứ sáu của Hội đồng Khoa học 

Tham dự Phiên họp có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học; các thành viên Hội đồng Khoa học là đại diện Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, các chuyên gia, nhà khoa học..

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Phiên họp thứ sáu của Hội đồng khoa học sẽ cho ý kiến về 02 nội dung: Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024 và góp ý về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Liên quan đến Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024, Hội đồng khoa học sẽ xem xét, cho ý kiến về Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024. Trên cơ sở các tài liệu đã được Viện Nghiên cứu lập pháp chuẩn bị, đề nghị các thành viên Hội đồng khoa học thảo luận và thể hiện ý kiến bằng Phiếu biểu quyết. Căn cứ vào kết quả ý kiến của các thành viên Hội đồng khoa học của UBTVQH, Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ tổng hợp và báo cáo Chủ tịch Hội đồng khoa học của UBTVQH. Hội đồng khoa học của UBTVQH sẽ kết luận và ban hành Nghị quyết về Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024.

Dự kiến Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024 có điểm mới là: ngoài các nhiệm vụ khoa học được thực hiện theo phương thức tuyển chọn, còn có các nhiệm vụ khoa học được thực hiện theo phương thức giao trực tiếp cho các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ tịch Hội đồng Khoa học

Về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhằm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và huy động tối đa trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm của các nhà khoa học, thành viên của Hội đồng khoa học, Phiên họp tiếp tục góp ý vào một trong những dự án luật quan trọng sẽ được Quốc hội xem xét trong kỳ họp thứ 5 (5/2023). Dự án Luật Nhà ở, Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và thực tế thi hành đã cho thấy có nhiều điều bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung, cập nhật cho phù hợp với tình hình mới của đất nước.

Để phiên họp diễn ra bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các thành viên Hội đồng khoa học của UBTVQH và các chuyên gia, các vị khách mời tích cực thảo luận, phát huy trách nhiệm, kiến thức và kinh nghiệm, đóng góp ý kiến về hai nội dung công việc được dự kiến trong Chương trình Phiên họp. 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học 

Báo cáo tại Phiên họp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học cho biết, Viện Nghiên cứu lập pháp đã nhận được tổng số 19 đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp bộ và 01 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở của 05 Ủy ban của Quốc hội, 03 cơ quan thuộc UBTVQH và Văn phòng Quốc hội. Thực hiện Kết luận của Hội đồng khoa học về việc ngoài hình thức đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học thì áp dụng phương thức giao trực tiếp nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị để trực tiếp nghiên cứu, phục vụ cho hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, Viện Nghiên cứu lập pháp đã đề xuất 03 nhiệm vụ khoa học cấp bộ theo phương thức giao trực tiếp. Như vậy, tổng số có 22 đề xuất nhiệm vụ khoa học, cấp bộ, và 01 đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, phạm vi nghiên cứu của các đề xuất hẹp hơn so với các đề xuất nhiệm vụ khoa học năm 2023, chủ yếu liên quan đến việc nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chính sách, pháp luật ở lĩnh vực kinh tế, tài chính, xã hội; tổ chức Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH; khoa học, công nghệ, tư pháp, bầu cử, quy chế mẫu hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh...

Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cũng thông tin tới Phiên họp về: Tiêu chí xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024; Dự kiến Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024; Yêu cầu sản phẩm, dự kiến thời gian thực hiện và kinh phí của các nhiệm vụ khoa học;...

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học

Điều hành nội dung thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học cho biết, Hội đồng sẽ xem xét 3 nhóm đề xuất nhiệm vụ khoa học bao gồm: nhóm đề xuất đề nghị Hội đồng khoa học cho phép đưa vào Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024; nhóm đề xuất đề nghị Hội đồng khoa học cân nhắc, xem xét đưa vào Danh mục và nhóm đề xuất đề nghị Hội đồng không đưa vào Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024.

Trong các nhiệm vụ đề nghị triển khai, có 03 nhiệm vụ khoa học cấp bộ thuộc nhóm giao trực tiếp cho các cơ quan thực hiện, cụ thể là giao cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 03 nhiệm vụ khoa học này liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mà Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Đối ngoại, Ban Công tác đại biểu phụ trách và cũng là những nhiệm vụ mà Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho các cơ quan triển khai, thực hiện các Đề án, nhiệm vụ.

Thảo luận lại Phiên họp, các thành viên Hội đồng khoa học tập trung cho ý kiến về sự cần thiết nghiên cứu, mục tiêu, nội dung nghiên cứu, tầm quan trọng của các vấn đề khoa học đặt ra, sản phẩm dự kiến; sự không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học đã và đang thực hiện;... Ngoài ra, làm rõ tính hợp lý về tên gọi được đề xuất của nhiệm vụ khoa học, việc bảo đảm tính thời sự so với chương trình hoạt động của Quốc hội,...

TS. Võ Chí Thành - Thành viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Qua thảo luận, đa số ý kiến thành viên cho rằng, các đề xuất nhiệm vụ khoa học có tính mới, thời sự, phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề nghị, cần bổ sung thêm tiêu chí xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học, nghiên cứu cơ chế tài chính phù hợp đối với những nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu phát sinh của thực tiễn,..

Cũng tại Phiên họp, ngay sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng khoa học đã tiến hành bỏ phiếu thể hiện ý kiến bằng Phiếu biểu quyết đối với Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận về Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, về cơ bản, các ý kiến đều thống nhất cao với các đề xuất của Viện Nghiên cứu lập pháp, các ý kiến cũng đã chỉ rõ những đề tài nào thực sự cần thiết, cần sớm triển khai kịp thời để phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội nhiệm kỳ này, chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như những đề tài không thực sự cần thiết để triển khai trong năm tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, trên cơ sở các thành viên Hội đồng gửi lại Phiếu biểu quyết thể hiện ý kiến cụ thể, đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp tổng hợp kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng khoa học của UBTVQH. Tiếp đó, theo quy trình làm việc, Chủ tịch Hội đồng khoa học sẽ báo cáo Chủ tịch Quốc hội trước khi ký Nghị quyết ban hành Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024 và giao Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện các bước tiếp theo theo thẩm quyền; bảo đảm đúng thời gian quy định, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ, gửi Văn phòng Quốc hội để tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính phê duyệt trong kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm./.

Lê Anh - Trọng Quỳnh

Các bài viết khác