VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2023

23/07/2022

Ngày 22/7, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có thông báo số 306/TB-VNCLP về danh sách các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt năm 2023. Theo đó, năm 2023 có 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ; 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được phê duyệt.

Viện Nghiên cứu lập pháp giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

Căn cứ quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và quy định tại Điều 14 Quy chế  ban hành kèm theo Nghị quyết số 1227/NQ-UBTVQH14 ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng thông báo danh sách các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt năm 2023.

Theo đó, có 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, gồm: (1) Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển; (2) Hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; (3) Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức Quốc hội ở nước ta hiện nay đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (4) Hoàn thiện chính sách pháp luật về các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; (5) Giám sát của Quốc hội đối với việc thi hành pháp luật của Chính phủ và trách nhiệm giải trình của Chính phủ trước Quốc hội ở Việt Nam; (6) Pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.

Đồng thời, có  01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Lưu trữ tài liệu điện tử trong các cơ quan của Quốc hội Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.

Các Quyết định phê duyệt và bản Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Viện Nghiên cứu lập pháp gửi Văn phòng Quốc hội (Cơ quan tài chính cấp 1) để xem xét, đưa vào kế hoạch kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023.

(Danh sách chi tiết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt năm 2023 tại File đính kèm)

Lan Anh