VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2023

23/03/2022

Mới đây, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-VNCLP về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2023. Theo đó, có 10 nhiệm vụ khoa học cấp bộ và 04 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở.


Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 ngày 29/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp; Nghị quyết số 1227/NQ-UBTVQH14 ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; Căn cứ Kết luận số 04/KL-HĐKH ngày 18/3/2022 của Hội đồng khoa học của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý khoa học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-VNCLP về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2023.

Theo Quyết định số 19/QĐ-VNCLP ngày 18/03/2022, 10 nhiệm vụ khoa học cấp bộ, gồm: (1) Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển; (2) Đẩy mạnh công tác đối ngoại đa phương của Quốc hội trong bối cảnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; (3) Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức Quốc hội ở nước ta hiện nay đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (4) Xây dựng chính sách, pháp luật và đổi mới về phương thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đại biểu Quốc hội đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội ở Việt Nam hiện nay; (5) Bảo đảm tính Nhân dân trong hoạt động lập pháp trong quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay; (6) Giám sát việc thi hành pháp luật và trách nhiệm giải trình của Chính phủ trước Quốc hội ở Việt Nam; (7) Hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; (8) Định hướng chính sách và giải pháp hoàn thiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; (9) Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quỹ tài chính ngoài ngân sách; (10) Pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.

Bên cạnh đó, 04 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, gồm: (1) Hoàn thiện quy định về kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (2) Lưu trữ tài liệu điện tử trong các cơ quan của Quốc hội Việt Nam - Thực trạng và giải pháp; (3) Cơ sở khoa học và thực tiễn bảo đảm chính sách dân tộc trong xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (4) Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tại các địa phương tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Quyết định số 19/QĐ-VNCLP giao Ban Quản lý khoa học chủ trì, phối hợp với Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp và các đơn vị có liên quan thông báo Danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1; tổ chức các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học để đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia; tổ chức thẩm định nội dung và tài chính các nhiệm vụ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành. Trưởng ban Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

-----------------------------------

(Đính kèm Quyết định số 19/QĐ-VNCLP)

Lê Anh - Nghĩa Đức