VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP CÔNG BỐ DANH MỤC HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2022

18/02/2022

Căn cứ quy định của Luật khoa học và công nghệ cùng quy định tại khoản 2 Điều 16 Quy chế ban hành kèm theo Nghị quyết số 1227/NQ-UBTVQH14 ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng thông báo về việc Viện đã tổ chức ký kết các Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2022.

 

Căn cứ quy định của Luật khoa học và công nghệ cùng quy định tại khoản 2 Điều 16 Quy chế ban hành kèm theo Nghị quyết số 1227/NQ-UBTVQH14 ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng thông báo danh mục hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2022:

STT Tên đề tài/đề án

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài/đề án Thời gian thực hiện
I CẤP BỘ      
1 Đổi mới tư duy lập pháp trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Viẹt Nam hiện nay Viện Nghiên cứu lập pháp

TS. Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội

1/2022- 6/2023
2 Hoàn thiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp Viện Nghiên cứu lập pháp

ThS. Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội

1/2022- 6/2023
3 Hoàn thiện chính sách pháp luật thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Viện Nghiên cứu lập pháp

ThS. Lê Thị Hương Thủy, Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về Hành chính - Nhà nước, VNCLP

1/2022- 6/2023
4 Hoàn thiện pháp luật phá sản doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay Viện Nghiên cứu lập pháp

ThS. Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Văn phòng Viện Nghiên cứu lập phá

1/2022- 6/2023
5 Kinh doanh bất động sản du lịch-Những vấn đề pháp lý đặt ra Viện Nghiên cứu lập pháp

CN. Vũ Văn Huân, Trưởng phòng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

1/2022- 6/2023
6 Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp phục vụ sửa đổi Luật đất đai Viện Nghiên cứu lập pháp

TS. Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1/2022- 6/2023
7 Đổi mới cơ chế phân bổ, giám sát việc phân bổ vốn đầu tư công nhằm góp phần phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam Viện Nghiên cứu lập pháp

ThS. Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

5/2022- 11/2023
8 Chính sách, pháp luật về quyền sở hữu đối với tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Viện Nghiên cứu lập pháp

ThS. Bùi Thị Hòe, Trưởng phòng, Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp

1/2022- 6/2023
9 Hoàn thiện thể chế về giám sát thị trường tài chính ở Việt Nam hiện nay Viện Nghiên cứu lập pháp

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Quốc hội

1/2022- 6/2023
10 Hoàn thiện pháp luật bảo đảm sự phát triển của thị trường giao dịch hàng hóa tương lai trong bối cảnh các cam kết của Việt Nam theo các Hiệp định EVFTA và CPTPP Viện Nghiên cứu lập pháp

ThS. Đinh Thanh Hương, Phó Trưởng ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp

1/2022- 6/2023
11 Chỉ số tự do kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Viện Nghiên cứu lập pháp

ThS. Nguyễn Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

1/2022- 6/2023
II CẤP CƠ SỞ      
12 Quyền được lãng quên trên môi trường Internet ở một số quốc gia và giải pháp cho Việt Nam Viện Nghiên cứu lập pháp

TS. Nguyễn Thị Dung, Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về Hành chính - Nhà nước

1/2022- 10/2022
13 Đề án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác quản lý nhân sự tại Đảng bộ Văn phòng Quốc hội hiện nay Viện Nghiên cứu lập pháp

TS. Lưu Tiến Minh, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội

1/2022- 10/2022


Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết Số 287/NQ-UBTVQH15 về việc Thành lập Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học. Hội đồng khoa học có trách nhiệm thảo luận, xem xét định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ; tư vấn về danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm; giúp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; điều hòa, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội...

Cùng với đó, đặt cơ sở cho hoạt động khoa học của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 413/NQ-UBTVQH15 ngày 03/11/2021 về định hướng nghiên cứu khoa học thực hiện tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH, Đoàn ĐBQH và VPQH giai đoạn 2021-2026. Theo đó, nội dung nghiên cứu khoa học bao gồm các nhóm định hướng: Nghiên cứu thể chế hóa các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và những vấn đề do yêu cầu thực tiễn đặt ra, những vấn đề mang tính dự báo gắn với việc thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao của Quốc hội khóa XV; Nghiên cứu phục vụ việc thể chế hoá định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV; Nghiên cứu phục vụ việc xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Nghiên cứu phục vụ tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; tổng kết 40 năm đổi mới đất nước; nghiên cứu khoa học phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Theo nội dung định hướng này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp cập nhật yêu cầu nghiên cứu hàng năm, gắn với chương trình công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, cụ thể hóa thành kế hoạch nghiên cứu để triển khai thực hiện./.

Minh Hùng

Các bài viết khác