Hiệu lực pháp lý của Luật Viên chức số 58 và Quyết định điêu động số 42/2011 của Thủ tướng chính phủ

21/09/2016

Khi nghiên cứu QĐ 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 và Luật số 58 đều quy định về vấn đề "Biệt phái", QĐ42 chỉ nói "Bảo lưu phụ cấp ưu đãi", nhưng Luật số 58 lại dùng cụm từ "Bảo đàm tiền lương" và các quyền lợi khác. Xin hỏi: 1- Nếu thực hiện Biệt phái Viên chức phải căn cứ theo văn bản nào? Vì sao? 2- Khoản 4, Đ36 của Luật 58 có nêu "Bảo đàm tiền lương" là bảo đảm những khoản nào (Lương cơ bản, hệ số lương, các phụ cấp theo lương (Ưu đãi, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung nếu có), phụ cấp chức vụ, ưu đãi và thu hút của vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,...). Nhiều người cho rằng Luật nêu như vậy là quá chung chung, chưa cụ thể. Xin hỏi có đúng không? 3- Vì sao Nghị định số 29/2012/NĐ-CP triển khai thực hiện Luật số 58 lại không cụ thể hơn điều 36, mà chỉ ghi: tiền lương và các quyền lợi khác thực hiện theo khoản 4, 5, 6 của Điểu 36 Luật Viên chức. Xin chân thành cảm ơn.

Hỏi bởi: Nguyễn Đăng Khoa