nhầm lẫn trong bộ luật hình sự 2015

16/08/2016

trong bộ luật hình sự tại điều 19 khoản 1, 2, 3 nói về không tố giác tội phạm và điều bổ xung tại 390 nhưng trong bộ luật lại quy định ở điều 389. kính mong viện lập pháp quốc hội sửa lại và tái bản lại cho đúng với nội dung điều luật

Hỏi bởi: Nguyễn Đình Hùng