Khoi kien Hành chính

10/11/2020

Khoi kien ve viec tra loi cua chu tich Quân băng văn bå . Đó là hành vi bao che sai pham cho 1 đôi tuong khác.

Hỏi bởi: Tran Xuan