TẬP TRUNG NGUỒN LỰC TỔ CHỨC HỘI THẢO, NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI

Theo TS.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Viện tập trung triển khai trong năm 2023 là tập trung nguồn lực, để tổ chức các hội thảo/tọa đàm, nghiên cứu chuyên đề phục vụ các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp của Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC TỔ CHỨC HỘI THẢO, NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI

Theo TS.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Viện tập trung triển khai trong năm 2023 là tập trung nguồn lực, để tổ chức các hội thảo/tọa đàm, nghiên cứu chuyên đề phục vụ các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp của Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua

 

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp – Thực trạng và kiến nghị”. TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Anh đồng chủ trì hội thảo.

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội