NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2022/UBTVQH15 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC

06/01/2023 17:24

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 2, Điều 16 của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 06/01/2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

NGHỊ QUYẾT SỐ 671/NQ-UBTVQH15 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
------------------------
 Nghị quyết số: 29/2022/UBTVQH15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

 

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 

                             ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1
Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Điều 2

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và Quy chế được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

2. Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

------------------------------------------

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2022.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vương Đình Huệ

Các bài viết khác