TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

25/08/2020 11:33

Nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện công văn số 9112-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới”.

 

Văn phòng Quốc hội triển khai Hệ thống camera đo thân nhiệt tự động từ xa không tiếp xúc tại sảnh của Nhà Quốc hội.

Theo đó, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, sau 99 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, từ ngày 25/7/2020 đến nay đã liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm mới tại Thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố, đáng chú ý là đã có các trường hợp tử vong.

Trước tình hình đó, để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:  

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương

- Tiếp tục chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó có Điện ngày 28/7/2020 và ngày 05/8/2020 của Thường trực Ban Bí thư), các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; huy động toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống dịch; bám sát tình hình dịch bệnh, quyết định mức nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; rà soát phương án, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền, các cấp, các ngành bám sát nội dung Hướng dẫn số 120-HD/BTGTW ngày 3/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, xây dựng và tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước; bình tĩnh, đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, như: đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn… tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phòng, chống dịch.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của tổ chức đoàn thể các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt, tuyên truyền, vận động những người đã được điều trị khỏi COVID-19 hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Văn phòng Quốc hội tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tuyên truyền vận động các nguồn lực trong xã hội để chia sẻ, hỗ trợ các đơn vị, đồng bào bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh để chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền một cách phù hợp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.

3. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu cấp ủy quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bằng các hình thức phù hợp; trên cơ sở kinh nghiệm công tác tuyên truyền phòng, chống dịch thời gian qua, phát huy những kết quả đạt được, áp dụng những mô hình tuyên truyền hiệu quả, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, nêu cao quyết tâm chiến thắng đại dịch.

- Cập nhật thường xuyên kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền,

- Cán bộ tuyên giáo, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên tích cực đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống về diễn biến tình hình dịch bệnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành y tế và các cơ quan chức năng trên internet, mạng xã hội.

- Phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, mạng lưới cộng tác viên dư luận trong việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước diễn biến dịch bệnh, cung cấp và sớm dự báo tình hình, lên phương án thông tin, tuyên truyền trong trường hợp dịch bệnh lây lan, bùng phát mạnh.

4. Các cơ quan thông tấn, báo chí

- Tập trung tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch bệnh của cộng đồng. Mở các chuyên mục, tạo nhiều diễn đàn để tập trung trí tuệ, năng lực của cộng đồng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề khó khăn của đất nước trong bối cảnh dịch bệnh quay trở lại; nâng cao chất lượng thông tin dự báo; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tuân thủ sự chỉ đạo và sử dụng các nguồn thông tin chính thức từ các cơ quan có trách nhiệm.

- Lãnh đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường kiểm duyệt chặt chẽ các tin, bài có tính bình luận, dự đoán về những diễn biến của dịch bệnh; không đưa những tin, bài phát ngôn của cá nhân thiếu căn cứ, suy diễn, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch, khắc phục tác động của dịch bệnh trong tình hình mới từ Trung ương tới địa phương, đi đôi với phát hiện, phê phán đấu tranh với những hoạt động, hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch./.

Trọng Quỳnh