KHỐI THI ĐUA SỐ V, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 2022

09/12/2022 16:25

Chiều ngày 09/12, tại Nhà Quốc hội, Khối thi đua số V, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội gồm 5 đơn vị: Cục Quản trị I, Cục Quản trị II, Cục Quản trị III, Vụ Lễ Tân và Hợp tác quốc tế và Vụ Thư ký tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

KHỐI THI ĐUA IV HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG VĂN PHÒNG QUỐC HỘI SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Khối thi đua số V, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội Tổng kết hoạt động và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số V và Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ Trần Quốc Nam, đại diện Khối thi đua số IV.

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Khối thi đua số V, đại diện Cục Quản trị III – Khối trưởng Khối thi đua số 5 năm 2022 nhấn mạnh: Với nhiệm vụ chung là tham mưu, tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và các đoàn khách quốc tế trên các lĩnh vực công tác chuyên môn như: quản trị, lễ tân, nghiệp vụ khách sạn…, từng đơn vị trong Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Khối thi đua số V.

Năm 2022, các đơn vị trong Khối đã thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký ngay từ đầu năm. Cấp ủy của các đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Gắn kết các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua.

Cục trưởng Cục Quản trị III Nguyễn Văn Định – Khối trưởng Khối thi đua số V năm 2022 phát biểu tại Hội nghị.

Khối thi đua số V cũng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến công chức, viên chức, người lao động về các mục tiêu hoạt động nhằm tạo sự đồng thuận và phát huy tinh thần tập thể góp phần vào thành công chung của cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Triển khai, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua năm 2022 của Văn phòng Quốc hội với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, theo Kế hoạch số 2186/KH-VPQH ngày 14/8/2019 của Văn phòng Quốc hội; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025, các đơn vị đã phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Căn cứ vào chủ đề, nội dung thi đua của Văn phòng Quốc hội các đơn vị đã cụ thể hoá việc phát động các nội dung thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Các đơn vị trong Khối thi đua đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, chủ động cải tiến cách thức làm việc, tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ công chức, lao động hợp đồng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nhằm nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế văn hóa công vụ, văn hóa công sở tại đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua để kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi và hiệu quả tích cực của phong trào thi đua.

Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như các đơn vị trong Khối thi đua nằm ở cả 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh nên công tác thông tin, báo cáo và việc học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị còn khó khăn, hạn chế; chưa tổ chức được các buổi giao lưu, trao đổi giữa các đơn vị trong khối...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Hội nghị đã xác định tiếp tục phát huy những ưu điểm và thành tích đạt được trong năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua số V tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và tích cực tham mưu, có nhiều sáng kiến mới góp phần vào thành công chung của cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Năm 2023, Khối thi đua số V phấn đấu hoàn thành các nội dung kế hoạch hoạt động của Khối, tổ chức đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua. Tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết theo đúng kế hoạch của Hội đồng thi đua, khen thưởng của Văn phòng Quốc hội. Gắn kết các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn được biểu hiện và sống mãi qua các phong trào thi đua yêu nước, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

Khối thi đua cũng xác định: Cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng; tổ chức học tập, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối về thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thiết thực trong các hoạt động của khối thi đua; thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, khách quan, đúng quy định; biểu dương các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, kịp thời khắc phục những hạn chế trong thực hiện phong trào thi đua…

Cục trưởng Cục Quản trị III Nguyễn Văn Định – Khối trưởng Khối thi đua số V năm 2022 bàn giao chức vụ Khối trưởng Khối thi đua số V năm 2023 cho Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đỗ Hoàng Việt.

Năm 2023, Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế được bầu làm Khối trưởng Khối thi đua số V, Cục Quản trị II được bầu làm Khối phó. Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản trị III Nguyễn Văn Định – Khối trưởng Khối thi đua số V năm 2022 đã bàn giao chức vụ Khối trưởng Khối thi đua cho Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đỗ Hoàng Việt./.

Trọng Quỳnh