TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI VỚI CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI, CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

20/07/2022 15:25

Sáng 20/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị

Dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 3 chương và 21 điều. Theo báo cáo tiếp thu, giải trình với bản dự thảo, tính tới ngày 18/7/2022, Văn phòng Quốc hội đã nhận được ý kiến của 11 cơ quan, đơn vị, trong đó có một ý kiến nhất trí và 10 ý kiến cơ bản nhất trí nhưng có tham gia thêm ý kiến với dự thảo Quy chế. Một số nội dung góp ý chung liên quan đến tên gọi, phạm vi điều chỉnh, kết cấu, bố cục, các điều khoản có sự trùng lắp, và thể thức văn bản... cũng như các góp ý về các điều, khoản cụ thể đã được Văn phòng Quốc hội tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo.

Cùng với đó, trong báo cáo cũng đã tiếp thu, giải trình một số nội dung cụ thể tại Điều 1 về phạm vi và đối tượng áp dụng; Điều 3 về nguyên tắc phối hợp; Điều 4 về phương thức phối hợp; Điều 5 về phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; Điều 6 về phối hợp trong công tác giám sát; Điều 9 về phối hợp trong hoạt động hợp tác quốc tế; Điều 11 về phối hợp trong công tác xây dựng, triển khai chương trình công tác năm và các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Điều 20 về tổ chức thực hiện...

Tại cuộc họp, các đại biểu đồng tình cao với nội dung Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia đối với dự thảo Quy chế phối hợp, đồng thời đề nghị cần có sự thống nhất trong phối hợp triển khai thực hiện hoạt động đối ngoại của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cũng như trong tổ chức hội nghị, hội thảo.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận các ý kiến, kiến nghị đóng góp cho dự thảo Quy chế đều rất sâu sắc, làm cơ sở để tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện dự thảo. Từ đó, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng lưu ý một số nội dung cụ thể liên quan đến công tác phối hợp, như xây dựng quy trình, thủ tục cho Kỳ họp Quốc họp, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động của lãnh đạo Quốc hội; phối hợp trong công tác thông tin báo chí bảo đảm tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. 

Bảo Yến