Nhiệm vụ

07/10/2022

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Văn phòng Quốc hội có nhiệm vụ:

1. Tổ chức phục vụ các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện chương trình công tác và các hoạt động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong công tác lập pháp; phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

3. Tham mưu, phục vụ Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, dự án quan trọng quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước, về tổ chức và nhân sự nhà nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

4. Tham mưu, phục vụ Quốc hội thực hiện giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; giám sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập. Tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước. Tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

5. Tham mưu, phục vụ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo phân công, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

6. Tham mưu, phục vụ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo phân công, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức, biên chế và quy định chính sách, chế độ đối với Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; chính sách, chế độ đối với đại biểu Quốc hội; công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, sắp xếp đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật.

7. Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc phối hợp công tác với Chủ tịch nước, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

8. Phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tham mưu, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

9. Tham mưu, phục vụ công tác đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

10. Tham mưu, phục vụ hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

11. Tham mưu, phục vụ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo phân công, thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội.

12. Tham mưu, xây dựng các báo cáo công tác của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

13. Quản lý công tác thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

14. Quản lý kinh phí hoạt động của Quốc hội. Chịu trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Tổ chức và quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản của cơ quan.

15. Tổ chức công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân của
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

16. Ban hành văn bản thuộc thẩm quyền; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển đối với quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành theo quy định của pháp luật; tư vấn, hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong việc lập văn bản kiến nghị về luật, pháp lệnh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh theo quy định để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội; tạo điều kiện cho đại biểu Quốc hội trong việc kiến nghị về luật, pháp lệnh, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và trình dự án luật, pháp lệnh.

17. Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Văn phòng Quốc hội.

18. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

20. Giúp Tổng Thư ký Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tham mưu với Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giúp Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ mối liên hệ với các đại biểu Quốc hội;

b) Tham mưu, giúp việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc điều hành công việc chung của Quốc hội, bảo đảm việc thực hiện Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

c) Tham mưu, giúp việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị tham mưu, giúp việc chung và phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Trưởng Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo vụ, đơn vị trực tiếp tham mưu, giúp việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử công chức tham gia hỗ trợ vụ, cục, đơn vị khác thuộc Văn phòng
Quốc hội thực hiện nhiệm vụ trong từng thời điểm cụ thể để kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

d) Đề xuất cải tiến chế độ làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

đ) Chuẩn bị các báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các báo cáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội giao;

e) Đôn đốc việc chuẩn bị và bảo đảm thủ tục trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án, đề án, báo cáo, tờ trình của các cơ quan và tổ chức hữu quan;

g) Phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Tổ chức công bố các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

h) Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

i) Tổ chức nghiệp vụ thư ký tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; tập hợp, tổng hợp các ý kiến của đại biểu Quốc hội;

k) Các nhiệm vụ khác của Tổng Thư ký Quốc hội.

21. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội giao.

 

Chức năng

07/10/2022

Văn phòng Quốc hội là cơ quan hành chính, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

 

 

Tổ chức

07/10/2022

1. Các vụ trực tiếp tham mưu, giúp việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội bao gồm:

a) Vụ Dân tộc;

b) Vụ Pháp luật;

c) Vụ Tư pháp;

d) Vụ Kinh tế;

đ) Vụ Tài chính, Ngân sách;

e) Vụ Quốc phòng và An ninh;

g) Vụ Văn hóa, Giáo dục;

h) Vụ Xã hội;

i) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

k) Vụ Đối ngoại.

2. Các vụ, đơn vị tương đương cấp vụ trực tiếp tham mưu, giúp việc các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:

a) Vụ Dân nguyện;

b) Vụ Công tác đại biểu;

c) Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử.

3. Các vụ, cục, đơn vị tương đương cấp vụ tham mưu, giúp việc chung bao gồm:

a) Vụ Thư ký;

b) Vụ Tổng hợp;

c) Vụ Phục vụ hoạt động giám sát;

d) Vụ Tổ chức - Cán bộ;

đ) Vụ Hành chính.

e) Vụ Kế hoạch - Tài chính;

g) Vụ Thông tin;

h) Thư viện Quốc hội;

i) Vụ Tin học.

k) Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế.

l) Cục Quản trị I.

m) Cục Quản trị II.

n) Cục Quản trị III.

o) Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

a) Báo Đại biểu Nhân dân.

b) Truyền hình Quốc hội Việt Nam.