ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 138 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI TỔ ĐẢNG THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI

16/11/2021 11:58

Sáng ngày 16/11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Dự buổi làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị Nguyễn Quang Dương và các thành viên Đoàn kiểm tra.

Về phía Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ, các thành viên Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội, Chi bộ Vụ Xã hội, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội

Báo cáo Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội quán triệt sâu sắc những điểm mới trong Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Tổ trưởng Tổ đảng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên trong Tổ đảng và Chi bộ Xã hội; đồng thời, chỉ đạo việc rà soát và làm rõ những quan điểm về lĩnh vực xã hội được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên canh đó, Tổ đảng Thường trực Ủy ban luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội tới thành viên Tổ đảng cũng như các đảng viên, công chức Vụ Xã hội; Thường xuyên sao gửi các tài liệu liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chủ trương của các cấp ủy Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội đến các thành viên Tổ đảng và có sự trao đổi nhằm nâng cao thống nhất thực hiện.

Về kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, sau khi được thành lập, Tổ đảng Thường trực Ủy ban đã thảo luận, ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội. Các thành viên nghiêm túc quán triệt Chương trình hành động của Tổ đảng thông qua nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; Chương trình hành động của Tổ đảng đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, trách nhiệm tổ chức thực hiện và đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động, lề lối làm việc của Tổ đảng, Thường trực Ủy ban, Ủy ban, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai báo cáo tại buổi làm việc 

Về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình hành động của Tổ đảng Thường trực Ủy ban đã kịp thời chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác hằng năm, hằng tháng để triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội giao. Tích cực nghiên cứu sâu nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội để xác định cụ thể các nhiệm vụ lập pháp trong quá trình xây dựng báo cáo “Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV” đối với lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội. Tham gia đóng góp ý kiến tích cực, trách nhiệm với các Ban soạn thảo Đề án của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành khi được xin ý kiến về nhiều nội dung có liên quan đến việc thể chế hóa, triển khai Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII…

Qua nghe báo cáo và trao đổi tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị đánh giá cao Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc triển khai, thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt cũng như tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội. Vì vậy, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của thành viên Tổ đảng cũng như công chức Vụ Xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Tổ đảng Thường trực Ủy ban cũng kịp thời ban hành Chương trình hành động; chủ động tích cực triển khai các phần việc do Đảng đoàn Quốc hội phân công. Từ đó, góp phần thực hiện đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đối với những nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Đoàn kiểm tra cho rằng, lĩnh vực xã hội là rất rộng, phức tạp và thường xuyên có sự thay đổi theo tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thế giới, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19; đề nghị, cần chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến để kịp thời triển khai hoạt động, đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tiếp thu ý kiến Đoàn kiểm tra

Tiếp thu ý kiến Đoàn kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh khẳng định sẽ chỉ đạo Tổ đảng tiếp thu, hoàn thiện báo cáo gửi về Đoàn kiểm tra trong thời gian sớm nhất.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội cũng cho biết, Tổ đảng Thường trực Ủy ban đã chủ động quán triệt sâu sắc những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Tổ trưởng Tổ đảng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên trong Tổ đảng và Chi bộ Xã hội; chỉ đạo việc rà soát và làm rõ những quan điểm về lĩnh vực xã hội được nêu. Đồng thời, Chương trình hành động của Tổ đảng Thường trực Ủy ban, các hoạt động trong năm 2021 đã hoàn thành tốt, bảo đảm theo kế hoạch đề ra; kinh nghiệm Tổ đảng Thường trực Ủy ban rút ra là có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa, không chỉ riêng Chương trình hành động mà còn đối với từng nhiệm vụ cụ thể được giao; tích cực phát huy vai trò của từng cá nhân trong Tổ đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Dương kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị Nguyễn Quang Dương nêu rõ, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng không chỉ trong một giai đoạn mà phải thường xuyên, liên tục và trong cả nhiệm kỳ không chỉ đối với cán bộ đảng viên mà cả đến từng quần chúng trong đơn vị.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Dương hoan nghênh, đánh giá cao sự chuẩn bị trách nhiệm, nghiêm túc của Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội. Đồng thời, đề nghị Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội hoàn thiện báo cáo bám sát đề cương yêu cầu, tập trung làm rõ thêm một số vấn đề Đoàn kiểm tra đã nêu; lưu ý công tác tuyên truyền phổ biến qua tiếp xúc cử tri, trên diễn đàn Quốc hội, bên cạnh việc bám sát Chương trình hành động đề ra cần chủ động tham mưu đề xuất những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, tương ứng với nhiệm vụ Ủy ban phụ trách./.

Hồ Hương- Nghĩa Đức