ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2025

03/10/2022

Chiều ngày 03/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tham dự và chỉ đạo tại Đại hội.

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐỐI NGOẠI NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự Đại hội còn có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cùng các đảng viên của Chi bộ. Đề cập về công tác của Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã nghiêm túc triển khai nghiên cứu, học tập và quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội. Các đảng viên chi bộ tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương.

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cam kết của cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm được 100% đảng viên thực hiện. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các đồng chí thường trực Ủy ban, lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường luôn gương mẫu trong công tác, sinh hoạt. Trong các hoạt động công tác, luôn tâm huyết, trách nhiệm với công việc, dành nhiều thời gian và sức lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ đã tập trung bảo đảm vai trò lãnh đạo, phát huy trí tuệ của các đảng viên trước yêu cầu đổi mới công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát của Ủy ban; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy với công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng và nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chi bộ đã lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Chi ủy chi bộ đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban và Lãnh đạo Vụ kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, công chức trong đơn vị để định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết trong chi bộ; bảo đảm việc tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước những khó khăn, thách thức và yêu cầu phát triển của đất nước, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong năm 2021 và tác động của cuộc chiến tranh Nga-Ucraina từ đầu năm 2022 đến nay, tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các giải pháp của Quốc hội và Chính phủ. Đảng viên của Chi bộ kiên định lập trường, tư tưởng, kiên quyết đấu tranh, cảnh giác với thông tin lệch lạc, không đúng sự thật. Chi bộ, Chi ủy chi bộ thường xuyên lắng nghe, trao đổi trực tiếp, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cơ quan.

Chi bộ đã quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn thể đảng viên Chi bộ luôn có ý thức thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, ý chí hành động trong Chi bộ. Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường còn chưa thật sự phong phú; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ có lúc có nơi còn có biểu hiện lỏng lẻo; công tác lãnh đạo quản lý, điều hành chưa thường xuyên quyết liệt. Công tác kiểm tra, giám sát mới chỉ chủ yếu thông qua hình thức kiểm tra, giám sát thường xuyên và đánh giá, bình xét chất lượng đảng viên hằng năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu tại Đại hội.

Đề cập phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho rằng, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới là phải thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; của Thường trực Ủy ban và Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong công tác lãnh đạo.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, trong đó tập trung vào công tác lập pháp, giám sát bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch, tiến độ, chất lượng; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ; phấn đấu xây dựng Chi bộ hằng năm là cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phấn đấu 100% đảng viên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ 01 đồng chí; bồi dưỡng đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi ủy thường xuyên quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn kiện và chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng bộ cơ quan; nắm bắt tư tưởng của đảng viên, công chức trong đơn vị để định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động. Tiếp tục quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; toàn thể đảng viên của Chi bộ nâng cao ý thức chính trị tư tưởng, tham gia học tập quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, nghiên cứu chuẩn bị từ sớm, từ xa các dự án Luật, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết; cải tiến cách thức tiến hành, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, giám sát ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ kịp thời ban hành văn bản chương trình hành động, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát, quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên theo quy định. Chi uỷ chi bộ phối hợp công tác chặt chẽ và hiệu quả hơn trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan. Duy trì nề nếp sinh hoạt của Chi bộ và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên theo chương trình công tác hằng năm và hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, Chi bộ đã quán triệt sâu sắc việc học tập, thực hiện các Nghị quyết, quy định, chỉ thị của đảng về công tác dân vận. Làm tốt công tác dân vận trong mọi hoạt động công vụ, nhất là các hoạt động khi đi công tác tại cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân. Lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên Vụ; phối hợp giáo dục, động viên đoàn viên khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương nhấn mạnh: Qua công tác theo dõi, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đánh giá cao Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Chi bộ đã bám sát các văn bản, hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng ủy, làm tốt công tác chuẩn bị và đảm bảo tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Báo cáo chính trị của Chi bộ trình tại Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đề ra phương hướng của nhiệm kỳ 2022 -2025.

Nhiệm kỳ vừa qua là 2,5 năm nhưng có đến hơn một nửa thời gian chịu tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đây cũng giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và khóa XV, khối lượng công việc rất lớn, có nhiều thay đổi về nhân sự của Chi bộ nhưng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm và sáng tạo, đảng viên trong Chi bộ đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Nổi bật là đã tham mưu, phục vụ Ủy ban trình Quốc hội thông qua 06 Dự án luật; thẩm tra đối với 4 dự án quan trọng quốc gia; thực hiện giám sát 02 Dự án quan trọng quốc gia, 06 giám sát chuyên đề; tổ chức 02 phiên giải trình về những vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm; nghiên cứu, xây dựng, góp ý nhiều đề án, nghị quyết và văn bản của Đảng đoàn Quốc hội... Đó là nỗ lực lớn không nhỏ của Chi ủy, của tập thể đảng viên Chi bộ.

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chủ động, nghiêm túc trong việc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng viên Chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ đặc biệt quan tâm thực hiện. Hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Chi bộ cũng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, được công đoàn viên, đoàn viên nhiệt tình tham gia.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ thể hiện rõ ý chí quyết tâm và trách nhiệm, vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Bước sang nhiệm kỳ 2022-2025, có rất nhiều vấn đề lớn đặt ra đối lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu: đó là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ thành tựu cuộc cách mạnh 4.0; phát triển đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Môi trường tăng hiệu suất lao động; tăng trưởng xanh; năng suất xanh; giảm phát thải CO2 trong các ngành kinh tế... Điều này đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ về thể chế, chính sách ở tầm vĩ mô để quản lý; liên quan nhiều đến chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Chi bộ đã đề ra, đồng thời xin nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ đề nghị các đồng chí cần quan tâm:

Một là: Chú trọng hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hai là: Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực Ủy ban phục trách. Thực hiện đúng tiến độ các nội dung, đề án được phân công trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ba là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ kết hợp chặt chẽ với xây dựng cơ quan, đơn vị chuyên môn và tổ chức đoàn thể ở cơ sở vững mạnh. Chú trọng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chuyên đề gắn đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Năm là: Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, công tác chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, hội viên, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Chi ủy của nhiệm kỳ mới để lãnh đạo đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn nhân sự xứng đáng để tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ tới. Với quyết tâm chính trị cao của các đại biểu dự Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tin tưởng Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra.

Trong khuôn khổ Đại hội, Chi bộ đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Ngọc Hoa được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Các Chi ủy viên gồm: Lê Hoàng Hải, Phạm Thị Huyền Trang và Lê Hà Vũ. Ngoài ra, Chi bộ cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Đại hội:


Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện nghi thức Chào cờ.


Các đại biểu tham dự Đại hội.


Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 


Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu tại Đại hội.


Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Ngọc Hoa phát biểu tại Đại hội.


Chi ủy viên Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2022 Kiều Quý Cảnh phát biểu.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Kim Anh trình bày tham luận. 


Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vương Quốc Thắng trình bày tham luận tại Đại hội. 


Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường biểu quyết bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy tặng hoa cho các thành viên Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu sau khi được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Bích Lan-Nghĩa Đức