ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

11/08/2023

Ngày 11/8, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội (VPQH) lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham dự của 204 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1700 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VPQH.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VỤ THƯ KÝ, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới. Cùng dự có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Trịnh Giáng Hương; Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ nhiệm VPQH Vũ Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2018 - 2023; Phó Chủ nhiệm VPQH, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; đông đảo công đoàn viên các vụ, cục, đơn vị thuộc Công đoàn VPQH.

Toàn cảnh Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường vui mừng nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn VPQH đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát huy những thành tích đã đạt được; luôn bám sát định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường phát biểu

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH đề nghị, Công đoàn VPQH cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt kịp thời, sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên đoàn kết, phát huy tính tiền phong gương mẫu của giai cấp công nhân Việt Nam; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở, định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại, phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo, dân chủ của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Phó Chủ nhiệm VPQH Vũ Minh Tuấn phát biểu tại đại hội

Trong Báo cáo trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn VPQH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ IX đề ra với nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Công đoàn cấp trên và của VPQH cũng như công tác tổ chức các phong trào và hoạt động công đoàn đều lấy cơ sở, lợi ích của đoàn viên cơ quan làm trung tâm, đã mang lại hiệu quả tốt, thu hút hầu hết sự tham gia của công đoàn cơ sở, bộ phận, của đoàn viên công đoàn. Đoàn viên Công đoàn VPQH đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, cử tri và Nhân dân, trực tiếp tham gia và tham mưu, phục vụ tốt, có hiệu quả chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội.

Trong Báo cáo trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn VPQH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ IX đề ra với nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Công đoàn cấp trên và của VPQH cũng như công tác tổ chức các phong trào và hoạt động công đoàn đều lấy cơ sở, lợi ích của đoàn viên cơ quan làm trung tâm, đã mang lại hiệu quả tốt, thu hút hầu hết sự tham gia của công đoàn cơ sở, bộ phận, của đoàn viên công đoàn.

 Đoàn viên Công đoàn VPQH đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, cử tri và Nhân dân, trực tiếp tham gia và tham mưu, phục vụ tốt, có hiệu quả chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội, trong đó có các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn VPQH đã tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua 75 luật, 2 pháp lệnh, 123 nghị quyết và nhiều Nghị quyết quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, kịp thời thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, các quyền và nghĩa vụ của công dân, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Nhiều hoạt động mới có chiều sâu, có sức lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực cho từng cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 các cấp Công đoàn VPQH tập trung thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt kịp thời, sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp…Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên đoàn kết, phát huy tính tiền phong gương mẫu của giai cấp công nhân Việt Nam, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tích cực, xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh; Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đoàn viên; thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên công đoàn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm, hỗ trợ những cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở, định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại, phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo, dân chủ của cán bộ, đoàn viên công đoàn.Tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà trao bằng khen cho Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 

Phó Chủ nhiệm VPQH Vũ Minh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn VPQH nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn VPQH nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 14 đồng chí. Trong đó, Phó Chủ nhiệm VPQH Vũ Mnh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn VPQH nhiệm kỳ mới; Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bùi Lê Minh và Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Vũ Thị Thu Nga giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn VPQH.Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phùng Khắc Khoa trình bày báo cáo

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Hải Yến - Phạm Thắng