Cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký

27/12/2016

1. Ban Thư ký có hai Phó Tổng Thư ký Quốc hội và các Ủy viên Ban Thư ký.

2. Một Phó Tổng Thư ký Quốc hội đồng thời là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một Phó Tổng Thư ký Quốc hội đồng thời là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội.

3. Các Ủy viên Ban Thư ký hoạt động kiêm nhiệm, là người đứng đầu một số vụ, đơn vị sau đây của Văn phòng Quốc hội:

a) Vụ trưởng Vụ Dân tộc;

b) Vụ trưởng Vụ Pháp luật;

c) Vụ trưởng Vụ Tư pháp;

d) Vụ trưởng Vụ Kinh tế;

đ) Vụ trưởng Vụ Tài chính, ngân sách;

e) Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và an ninh;

g) Vụ trưởng Vụ Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

h) Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội;

i) Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường;

k) Vụ trưởng Vụ Đối ngoại;

l) Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

m) Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát;

n) Vụ trưởng Vụ Thông tin;

o) Giám đốc Thư viện Quốc hội;

p) Giám đốc Trung tâm Tin học.

4. Danh sách cụ thể Ủy viên Ban Thư ký do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội.