Hồ sơ dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp 9 Quốc hội XIV

21/07/2020

Hồ sơ dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp 9 Quốc hội XIV

 Hồ sơ dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp 9 Quốc hội XIV

Ủy ban các vấn đề Xã hội