PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 16 ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 16 ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI

22/11/2019 08:58

Cuối giờ chiều ngày 21/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 16, thẩm tra Dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

04/10/2019 10:53

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, ngày 04/10, Ủy ban về các vấn đề Xã hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

04/10/2019 10:50

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể thứ 15, chiều 04/10, Ủy ban về các vấn đề Xã hội thẩm tra Báo cáo về việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

THẨM TRA BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THẨM TRA BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

04/10/2019 17:24

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể thứ 15, chiều ngày 04/10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh, Ủy ban về các vấn đề Xã hội tiến hành thẩm tra Báo cáo về việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

04/10/2019 11:20

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, ngày 04/10, Ủy ban về các vấn đề Xã hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 68/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI

HÌNH ẢNH ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 68/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI

04/10/2019 10:22

Chiều ngày 03/10, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết 68 /2013/QH13 đẩy mạnh chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 68/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 68/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI

03/10/2019 08:14

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, chiều 03/10, Ủy ban về các vấn đề Xã hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết 68 /2013/QH13 đẩy mạnh chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP

HÌNH ẢNH PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP

03/10/2019 16:46

Sáng 03/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã tổ chức Phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên giải trình.

PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP

PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP

03/10/2019 12:42

Sáng 03/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã tổ chức Phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên giải trình.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CHIỀU 02/10

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CHIỀU 02/10

03/10/2019 12:42

Chiều 02/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 15, Ủy ban về các vấn đề Xã hội cho ý kiến về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 và giai đoạn 2020-2022 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: