ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, BỘ NỘI VỤ

10/10/2023

Chiều 10/10 , tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự kiến chương trình công tác năm 2024 đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI CHÍNH, BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2023, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch và Bộ đã có nhiều nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra; khung pháp lý cho phát triển văn hóa được quan tâm thực hiện, Bộ đã phê duyệt và đang tích cực triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2022-2026.

Sau gần 2 năm Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, đầu tư ngân sách cho văn hóa ở nhiều địa phương có sự chuyển biến. Hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú, thu hút được sự quan tâm của xã hội. Bộ đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023 - 2025)…

Dự kiến năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Bên cạnh đó, tạo bước đột phá trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của Ngành theo Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình giai đoạn 2021-2026 đã phê duyệt; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án định hướng công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Luật di sản văn hóa (sửa đổi); Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa (sửa đổi) và các Thông tư. Triển khai Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025; Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030...

Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 9 tháng năm 2023, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong cả nước; chính quyền các cấp quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, gắn bó với dân tộc.

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức

Dự kiến năm 2024, Bộ Nội vụ tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức các Hội nghị triển khai Luật hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân và chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác vận động, tranh thủ tạo sự đồng thuận, cởi mở với chức sắc tôn giáo…

Qua thảo luận, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, qua nghiên cứu, các báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ đã phản ánh khá cụ thể, đầy đủ về tình hình, kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục và đề xuất, kiến nghị.

Trong thời gian tới, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể để đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; ban hành cơ chế đặc thù về đầu tư, đất đai, thuế, phí… nhằm huy động các nguồn lực phát triển văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa. Tập trung hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ; xây dựng hồ sơ Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi).

Các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tại buổi làm việc

Đồng thời, nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thẩm định, thẩm tra trong việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035; tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định đảm bảo chất lượng, tiến độ và khả thi; chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách quy định đầu tư, hỗ trợ của nhà nước tại các luật (Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Du lịch…) và các chương trình, kế hoạch, chiến lược, đề án đã được phê duyệt; thực hiện các dự án thành phần về văn hóa, thể thao và du lịch thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam…

Bên cạnh đó, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thể thao, tập trung vào phát triển thể thao, kinh tế thể thao, tiêu chuẩn chuyên môn và các chế độ, chính sách đặc thù về thể dục, thể thao. Đặc biệt quan tâm đến các chính sách kinh tế thể thao, xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao; tập trung rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực du lịch…

Đối với Bộ Nội vụ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Bộ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo Hiến pháp năm 2013; ghiên cứu, tổng kết thực tiễn để có cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định và ban hành chính sách, pháp luật để tháo gỡ những vướng mắc đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh 

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, năm 2023 là thời điểm then chốt, năm đánh dấu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025. Bối cảnh năm 2023 có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen; nhất là các yếu tố hậu đại dịch COVID-19, tình hình thế giới và thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu..., với khối lượng công việc lớn, lĩnh vực phụ trách rộng, phức tạp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và toàn ngành đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh đề nghị trong năm tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể để đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; ban hành cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa; hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa số.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: 

Toàn cảnh buổi làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc

 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2023, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhằm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra

Dự kiến năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Qua thảo luận, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, qua nghiên cứu, các báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ đã phản ánh khá cụ thể, đầy đủ về tình hình, kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục và đề xuất, kiến nghị

Trong thời gian tới, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể để đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; ban hành cơ chế đặc thù về đầu tư, đất đai, thuế, phí… nhằm huy động các nguồn lực phát triển văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ; xây dựng hồ sơ Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi)

Đồng thời, nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thẩm định, thẩm tra trong việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen; với khối lượng công việc lớn, lĩnh vực phụ trách rộng, phức tạp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và toàn ngành đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thu Phương - Minh Thành