ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2022

28/12/2022 11:38

Sáng ngày 28/12, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2022 và dự kiến công tác năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

CÔNG BỐ ''HỘI THẢO VĂN HÓA 2022''

Toàn cảnh phiên họp tổng kết

Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, nguyên lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục qua các thời kỳ, cùng các thành viên Vụ chuyên môn.

Hoàn thành tốt khối lượng lớn nhiệm vụ với kết quả tích cực

Tổng kết hoạt động của Ủy ban trong một năm qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban, Thường trực Ủy ban luôn giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường của từng thành viên, chủ động, sáng tạo điều chỉnh linh hoạt kế hoạch hoạt động, áp dụng phương thức làm việc phù hợp để tổ chức triển khai và hoàn thành tốt khối lượng lớn các nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực; phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi, làm việc với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan để nắm bắt tình hình, thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy, khắc phục các bất cập, hạn chế các lĩnh vực phụ trách; đề xuất, kiến nghị cụ thể, sát thực, kịp thời, được Chính phủ chỉ đạo triển khai, các bộ, ngành tiếp thu, xem xét, giải quyết. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng

Việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) được triển khai chủ động, tích cực, bảo đảm chất lượng, tiến độ, cơ bản đạt sự thống nhất, đồng thuận của các cơ quan, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Trong năm qua, Ủy ban cũng đã  phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Hội thảo Văn hóa 2022 chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”, nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa theo quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Bên cạnh đó, việc triển khai hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban có đổi mới, nâng cao chất lượng, tập trung vào những vấn đề quan trọng, được cử tri quan tâm, phù hợp với yêu cầu thực tế. Kết quả giám sát, khảo sát của Ủy ban đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất và góp ý thiết thực cho công tác xây dựng thể chế, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong các lĩnh vực Ủy ban được giao phụ trách.

Các Ủy viên Ủy ban thường xuyên giữ mối liên hệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, kinh nghiệm thực tiễn, tích cực tham gia và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, hoạt động của Ủy ban. Nhiều đại biểu đã chủ động đề xuất các nội dung thảo luận, quyết định trong các phiên họp Ủy ban; đồng thời, căn cứ vào nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động của Ủy ban, tích cực tham mưu, đề xuất với Đoàn đại biểu Quốc hội những nội dung công tác có liên quan đến lĩnh vực của Ủy ban phụ trách tại địa phương; giúp Ủy ban nắm bắt kỹ hơn ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Vụ chuyên môn cũng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ; sáng tạo, linh hoạt trong triển khai công việc, tham mưu cho Thường trực Ủy ban thực hiện các nhiệm vụ, điều hòa, phối hợp và tổ chức triển khai các hoạt động hiệu quả; từng bước chuẩn hóa các quy trình làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng cần lưu ý phải đổi mới hơn nữa phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng văn bản của Ủy ban, từng bước chuyên nghiệp, đổi mới các quy trình giám sát, lập pháp; tăng cường lấy ý kiến góp ý của các Ủy viên Ủy ban về các dự thảo báo cáo, các nội dung hoạt động của Ủy ban. 

Dự kiến giám sát 04 chuyên đề trong năm 2023

Trong năm 2023, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ tiếp tục tham gia cho ý kiến vào các dự án luật do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ năm, thứ sáu Quốc hội khóa XV.

Đồng thời chủ trì thẩm tra các kiến nghị về xây dựng pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; thẩm tra dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh giai đoạn 2023-2025; tham mưu, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc ban hành Nghị quyết hướng dẫn Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện các quy định của Luật Trẻ em.

Về công tác giám sát, khảo sát, Ủy ban sẽ chủ trì tham mưu giúp Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” trong tổ chức triển khai các hoạt động; xây dựng các dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát và Nghị quyết giám sát chuyên đề, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2023.

Các đại biểu tại phiên họp

Bên cạnh đó, tổ chức giám sát tổng hợp việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực Ủy ban phụ trách tại tỉnh Đồng Nai, Khu vực Nam bộ; chức giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng công tác năm 2024 và việc sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước 2024; tiếp tục triển khai hoạt động theo dõi, giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và giám sát văn bản quy phạm quy pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương thuộc lĩnh Ủy ban phụ trách.

Đặc biệt, Ủy ban dự kiến sẽ tổ chức giám sát 04 chuyên đề thuộc các lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Cụ thể: Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ”; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đội ngũ nhà giáo (phục vụ chủ trì thẩm tra dự án Luật điều chỉnh về nhà giáo); Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư các nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản.

Ngoài ra, Ủy ban dự kiến sẽ tổ chức Phiên giải trình “Về công tác đầu tư, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao”; tổ chức các Phiên họp toàn thể lần thứ 5, lần thứ 6 để thảo luận, thông qua các báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban và các nội dung khác theo thẩm quyền; tổ chức Hội thảo chuyên đề “Văn hóa đọc, xuất bản phẩm và nhu cầu học tập suốt đời trong Kỷ nguyên số”…

Về công tác tổ chức cán bộ, Ủy ban sẽ thực hiện quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quốc phòng, an ninh và chuyên môn nghiệp vụ đối với Thường trực Ủy ban, cán bộ, công chức Vụ Văn hóa, Giáo dục.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đánh giá cao những hoạt động của Ủy ban; các hoạt động, giám sát, khảo sát của Ủy ban trong năm qua vừa rộng, nhưng cũng vừa cụ thể trong các lĩnh vực. Trong bối cảnh công nghệ số, vai trò của văn hóa, giáo dục ngày càng quan trọng, các ý kiến tại cuộc họp đề nghị Ủy ban làm sao thống nhất quan điểm của toàn xã hội qua hệ thống luật pháp trong các lĩnh vực này; quan tâm hơn tới giáo dục mầm non, việc phân luồng trong giáo dục…

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

Nhân dịp gặp mặt đón xuân Quý Mão 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chúc Tết các nguyên lãnh đạo Ủy ban qua các thời kỳ. Đồng thời bày tỏ tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi gặp, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban sẽ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, từ đó có các hoạt động góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách trong các lĩnh vực do Ủy ban phụ trách; mở rộng hoạt động giám sát cho toàn diện...

Cũng tại buổi gặp, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cũng đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 của Vụ chuyên môn. 

Một số hình ảnh tại buổi tổng kết:  

Toàn cảnh phiên họp

Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo tại phiên họp

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Các đại biểu tại phiên họp

 Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban sẽ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, từ đó có các hoạt động góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách trong các lĩnh vực do Ủy ban phụ trách; mở rộng hoạt động giám sát cho toàn diện...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Thu Phương - Nghĩa Đức