PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 14 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG: QUAN TÂM TỚI ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở CƠ SỞ

26/09/2020

Sáng ngày 25/9, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 14, cho ý kiến vào báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đều đánh giá Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ra đời đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Các bộ, địa phương, các tổ chức tôn giáo cũng đã nhận thức tốt hơn về lĩnh vực này...

CẦN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 88 VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA

26/09/2020

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 - 2020, hai vấn đề lớn được nhiều thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đề cập là cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình, cần có một đề án lớn tổng thể để triển khai Nghị quyết 88 một cách chuẩn hơn.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 14 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG: GIẢI TRÌNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ

25/09/2020

Sau 3 năm thi hành Luật Báo chí năm 2016 cho thấy, các quy định trong Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cơ bản đã tạo hành lang pháp lý cần thiết để xây dựng nền báo chí lành mạnh, tích cực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính hiệu lực trong quản lý, điều hành các hoạt động báo chí. Tuy nhiên, nhiều vấn đề mới đang đặt ra đối với quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

29/04/2020

Chiều ngày 28/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12 để cho ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

28/04/2020

Chiều ngày 28/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12 để cho ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp.

UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 11

26/11/2019

Sáng ngày 26/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã họp phiên toàn thể lần thứ 11, cho ý kiến về Báo cáo số 589/BC-CP ngày 21/11/2019 của Chính phủ về việc cho phép thực hiện điểm c, khoản 1, Điều 32 của Luật Giáo dục (sửa đổi) từ ngày 01/01/2020.

ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ BỘ, NGÀNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NSNN NĂM 2019

18/10/2019

Sáng ngày 18/10, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm việc với một số Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện kế hoạch Ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán Ngân sách nhà nước 2020 trong lĩnh vực mà Ủy ban phụ trách. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.

UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 9

25/04/2019

Ngày 25 - 27/4 tại Quảng Ninh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HÓA MỞ RỘNG VỀ LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)

15/02/2019

Sáng 15/02 tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo duc, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội họp phiên mở rộng về Luật Giáo dục (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp.

PHIÊN HỌP MỞ RỘNG VỀ LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)

15/02/2019

Sáng ngày 15/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng về Luật Giáo dục (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: