ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

13/10/2022 17:27

Chiều ngày 13/10, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, dự kiến chương trình công tác 2023; việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI BỘ NỘI VỤ

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hướng đến xây dựng đời sống văn hóa theo hướng thực chất

Báo cáo trước Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong thời gian qua, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật khá sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng. Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quan tâm, triển khai đạt chất lượng, hiệu quả.

Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan nhiều năm không có tình trạng nợ đọng văn bản, hầu hết các lĩnh vực đã có văn bản điều chỉnh và thường xuyên được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế cũng như hệ thống pháp luật hiện hành. Hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch đã tạo hành lang pháp lý và bảo đảm sự vận hành thông suốt, kịp thời, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước Ngành, từ Trung ương đến cơ sở. Nhiều nội dung liên quan đến chính sách phát triển về ngành, lĩnh vực đã được quy định trên cơ sở thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; về phát triển rộng rãi phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao thành tích thể thao, tạo cơ sở để phát triển thể thao chuyên nghiệp; về tăng cường và đẩy mạnh lĩnh vực du lịch với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Trong công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành trong triển khai các biện  pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức và văn hóa ứng xử, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức các  đợt phát động sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị  được giao; tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung lồng ghép, triển khai các nội dung tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với các phong trào khác; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; phối hợp với các địa phương trong công tác xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng thực chất...

Trong thời gian qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nói chung đã tiếp tục được hoàn thiện, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. Số lượng thiết chế văn hóa, thể thao các cấp được đầu tư xây dựng đạt và vượt mục tiêu đề ra tại nhiều địa phương; cơ chế, chính sách về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực đã từng bước được quan tâm; kinh phí hoạt động từng bước được nâng lên; nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tính đến hết tháng 8/2022, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp do ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý có: 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh (Trung tâm văn hoá, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Thông tin Triển lãm...);  674/704 quận, huyện có Trung, tâm Văn hoá - Thể thao hoặc Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 96%; xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hoá - Thể thao đạt tỷ lệ 76,8% trong đó có 68,9% đạt chuẩn ; làng, thôn, bản, ấp… có Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 77% trong đó có 58% đạt chuẩn. Có gần 600 công trình đủ tiêu chuẩn thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế; 371 sân vận động có khán đài; 222 nhà thi đấu có khán đài đủ tiêu chuẩn cấp quốc gia; 69 bể bơi có khán đài đủ tiêu chuẩn thi đấu cấp quốc gia...

Trong năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm thuộc chương trình xây dựng pháp luật năm 2023 và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, trọng tâm là các lĩnh vực: lễ hội, di sản, biểu diễn nghệ thuật, du lịch, thể thao... ; tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; chú trọng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình, làng, bản, xã, phường, cơ quan công sở văn hoá; xây dựng và cải tạo các công trình tiêu biểu có ý nghĩa lớn ở Trung ương và địa phương. Có chính sách thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động và sáng tạo văn hoá nhằm cung cấp, phổ biến và tạo ra nhiều sản phẩm, tác phẩm, công trình văn hoá có chất lượng nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân...

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công trong niên độ 2022

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, tính đến 05/9/2022 các dự án đã giải ngân đạt 16,95% kế hoạch năm 2022 và kế hoạch năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022. Dự kiến đến 30/9/2022 các dự án sẽ giải ngân đạt 38,8%. Dự kiến đến 31/01/2023, các dự án sẽ giải ngân đạt 93,16%.

Các đại biểu tại phiên họp

Trước tình hình giải ngân kế hoạch 2022 đạt thấp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của đơn vị mình; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2022 trong niên độ 2022; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 của các dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm và các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng  cho biết, Bộ sẽ tiến hành điều hòa vốn, các dự án  giải ngân thấp so với kế hoạch vốn ngân vốn đầu tư công, sẽ kiên quyết điều chuyển vốn cho các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt đang thiếu vốn; cắt giảm vốn các dự án không có khả năng thực hiện…

Tập trung hoàn thiện Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) & đảm bảo tiến độ giải ngân

Qua thảo luận, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đánh giá trong năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa; tập trung, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong quản lý lĩnh vực và phát triển ngành; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng các luật trong chương trình năm 2022 và rà soát, đánh giá một số luật chuẩn bị cho sửa đổi, bổ sung cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ; chủ động, tích cực chỉ đạo, tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, đề án quan trọng phát triển văn hóa năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030; ngân sách đầu tư cho phát triển văn hóa ở một số địa phương tăng cao.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành văn hóa được quan tâm; chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử trong gia đình, trường học, cơ quan, cộng đồng và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân; tích cực triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai tích cực với nhiều hình thức; hoạt động liên kết vùng, liên kết địa phương, xây dựng sản phẩm du lịch được đẩy mạnh. Ngành du lịch từng bước phục hồi, có bước chuyển mạnh mẽ, nhất là du lịch nội địa, cơ bản đạt mục tiêu đề ra…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng phát biểu

Trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đảm bảo tiến độ, chất lượng; thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số; có biện pháp bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội.

Đồng thời, đề nghị Bộ nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; ttập trung triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; khẩn trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia hoặc Đề án về phát triển văn hóa giai đoạn 2022 - 2030. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần về văn hóa, thể thao và du lịch thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ cần quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách và có chính sách xã hội hóa hợp lý, thu hút đầu tư cho phát triển văn hóa; tiếp tục rà soát, đánh giá, có giải pháp đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; chú trọng các hoạt động đảm bảo quyền, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, nhất là đồng bào dân tộc, miền núi; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa; giáo dục đạo đức, lối sống, gắn với bài trừ mê tín, dị đoan, tập tục lạc hậu; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nhất là ở cơ sở; thực hiện tốt chế độ, chính sách đãi ngộ, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, nghệ nhân. Tạo môi trường khuyến khích sự ra đời những tác phẩm văn hoá, văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người; xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số. Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, xây dựng thị trường văn hoá lành mạnh. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, lưu ý các lĩnh vực: lễ hội, di sản, biểu diễn nghệ thuật; tiếp tục phát triển đa dạng thị trường khách du lịch quốc tế; tập trung khai thác tốt các thị trường truyền thống, các thị trường đã phục hồi kết nối hàng không và khôi phục chính sách visa như trước đại dịch, các thị trường đã cho phép công dân đi du lịch nước ngoài….

Về việc phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, các ý kiến đề nghị Bộ chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp kịp thời tháo gỡ các rào cản, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2022 đạt được mục tiêu đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và phát huy tối đa hiệu quả của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Cục Thể dục thể thao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo việc giải ngân đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công đặc biệt chú trọng đến chất lượng, tiến độ các công trình, các hạng mục của các dự án được dự kiến hoàn thành trong năm 2022 như: Nâng cấp, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, thiết bị và các hạng mục công trình tại Sân vận động - Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia; Nâng cấp, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, thiết bị và các hạng mục công trình tại Cung thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia; Nâng cấp, cải tạo trường bắn thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội; Cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu tổng hợp và Nhà tập tổng hợp Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh; Chống lún sụt khán đài C, D sân vận động trung tâm Khu Liên hợp thể thao quốc gia; Mở rộng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ giai đoạn II…

Trong năm 2023, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả các công trình được đầu tư…

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những kết quả mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong thời gian qua; cho rằng Báo cáo của Bộ đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, đầy đủ, rõ ràng các nội dung. Trong năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã  chú trọng và làm tốt vai trò quản lý nhà nước của mình trong cả 3 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với những kết quả nổi bật. Đáng chú ý, các vi phạm lệch chuẩn về văn hóa trong thời gian qua cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch can thiệp, xử lý rất nhanh và kịp thời, góp phần đẩy lùi các hiện tượng văn hóa xuống cấp.

Trong năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Bộ tiếp tục quan tâm đến nguồn lực và ngân sách cho phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời gửi lời chúc đến ngành văn hóa trong năm tới sẽ phát triển, thành công hơn nữa.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

Qua thảo luận, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đánh giá trong năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa

Trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Bên cạnh đó, quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách và có chính sách xã hội hóa hợp lý, thu hút đầu tư cho phát triển văn hóa

Về việc phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, các ý kiến đề nghị Bộ chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp kịp thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Bộ tiếp tục quan tâm đến nguồn lực và ngân sách cho phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời gửi lời chúc đến ngành văn hóa trong năm tới sẽ phát triển, thành công hơn nữa

Thu Phương – Nghĩa Đức