ỦY BAN TƯ PHÁP TRIỂN KHAI GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢM THỜI GIAN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ VÀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

10/04/2023

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Tư pháp và Nghị quyết số 1861/NQ-UBTP15 ngày 06/3/2023 của Ủy ban Tư pháp về thành lập Đoàn giám sát, Ủy ban Tư pháp đã ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện”.

ỦY BAN TƯ PHÁP KHẢO SÁT VIỆC CHẤP HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TẠI HƯNG YÊN

ỦY BAN TƯ PHÁP KHẢO SÁT VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI TẠI QUẢNG BÌNH

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội xác định mục tiêu của giám sát chuyên đề lần này nhằm xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; những bất cập về cơ chế, chính sách và pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Qua hoạt động giám sát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập và nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm tuân thủ pháp luật trong việc thực hiện quy định của pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Ủy ban Tư pháp xác định việc tổ chức và hoạt động của Đoàn giám sát phải theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; bảo đảm đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.

Nội dung giám sát được xác định: Một là, việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Hai là, việc chấp hành pháp luật trong giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện: Thực trạng chấp hành pháp luật trong việc lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thực trạng chấp hành pháp luật trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thực trạng chấp hành pháp luật trong công tác kiểm sát việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thực trạng chấp hành pháp luật trong công tác quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Việc thực hiện chính sách tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Các đối tượng chịu sự giám sát gồm:  Các cơ quan ở Trung ương như Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan ở địa phương.

Tại địa phương, dự kiến Đoàn giám sát sẽ tổ chức đến làm việc trực tiếp tại Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Ninh Bình, Gia Lai, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, Hậu Giang;

Khảo sát thực tế tại một số trại giam thuộc Bộ Công an; Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Viện kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội và Trại giam quân sự Khu vực miền Bắc (T974) đóng tại tỉnh Thanh Hóa; một số Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý nhiều phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và được Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát không tổ chức Đoàn công tác đến làm việc trực tiếp nhưng yêu cầu gửi báo cáo đối với một số địa phương, cơ quan.

Bảo Yến

Các bài viết khác