HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

16/03/2019 08:25

Ngày 16/3, tại Vĩnh Phúc, Ủy ban Tài chính – Ngân sách phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn: Cơ sở pháp lý và Vấn đề thực tế đặt ra”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Đinh Văn Nhã chủ trì Hội thảo

Tham dự có Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Về các vấn đề xã hội; các thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; cùng các chuyên gia…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Đinh Văn Nhã nêu rõ, thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công đã đạt kết quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đề cao kỷ luật và kỷ cương về tài chính - ngân sách; tăng cường quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt, việc xây dựng và vận hành Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, 2016- 2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm cuốn chiếu, cùng với kế hoạch hàng năm đã tạo ra chuỗi các sự kiện quản lý và giám sát, vừa tăng cường kỷ luật tài khóa tổng thể, vừa góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực tài chính công, đẩy mạnh việc công khai, minh bạch nguồn lực của các bộ ngành, địa phương.

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng nêu rõ, việc liên kết giữa các kế hoạch nói trên, nhất là giữa Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn còn chưa được làm rõ, nhất là về ý nghĩa, vai trò, nội dung và cách thức lập kế hoạch. Và, việc chuyển dần từ cách lập kế hoạch hàng năm sang cách tiếp cận lập kế hoạch trung hạn đòi hỏi phải có sự đổi mới về tư duy, nhận thức, phương pháp, quy trình lập và triển khai cách tiếp cận mới này đến nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan. Do vậy, Ủy ban Tài chính - Ngân sách mong muốn, sẽ nhận được nhiều ý tưởng, góp ý cho quá trình hoàn thiện quy định pháp luật liên quan, cũng như xây dựng các kế hoạch tài chính, đầu tư công cho giai đoạn 2021 - 2025.

Tại hội thảo, đa số đại biểu cho rằng, việc áp dụng kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công là cần thiết, nên tiếp tục duy trì thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, cần hoàn thiện quy trình, thủ tục lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính 3 năm; hướng dẫn kịp thời cho các địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các kế hoạch nêu trên của mỗi tỉnh, thành phố.

Một số ý kiến cho rằng, khi hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) nên nghiên cứu bổ sung quy định về Kế hoạch đầu tư công 3 năm, để tương thích với Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm. Tất nhiên, hình thức, thẩm quyền phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công 3 năm sẽ linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho Chính phủ, các bộ ngành, địa phương chủ động điều hành, giảm thủ tục hành chính. Cũng có ý kiến cho rằng, tại dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) cần quy định rõ hơn vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong thực hiện hậu kiểm quá trình triển khai các kế hoạch tài chính và đầu tư công.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)