ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 43

06/03/2020 09:15

Chuẩn bị cho phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 06/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính –Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 43.

ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 42

06/02/2020 07:44

Sáng ngày 06/02, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 42 thẩm tra Dự thảo Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul và việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí đảm bảo hoạt động đối với Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2019, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải,

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH BẾ MẠC PHIÊN HỌP LẦN THỨ 38

05/10/2019 17:33

Chiều ngày 05/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội bế mạc phiên họp toàn thể lần thứ 38 sau 2 ngày làm việc, hoàn thành chương trình đề ra.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KHOANH TIỀN NỢ THUẾ, XÓA TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP

04/10/2019 10:49

Chiều 04/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

05/10/2019 10:45

Theo chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 38, ngày 04/10, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thảo luận về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ KHOANH TIỀN NỢ THUẾ, XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP

04/10/2019 18:01

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 38, chiều ngày 04/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 38 CỦA ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

04/10/2019 14:59

Sáng ngày 04/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 38. Theo dự kiến chương trình, phiên họp của Ủy ban kéo dài từ ngày 04 - 05/10.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 38

04/10/2019 14:14

Sáng ngày 04/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức họp phiên toàn thể lần thứ 38.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN THÔNG QUA HỆ THỐNG QUÁ CẢNH HẢI QUAN ASEAN

26/08/2019 17:28

Chiều ngày 26/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội họp thẩm tra dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quản đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 33

14/05/2019 08:09

Chiều ngày 14/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 33, thẩm tra báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Các tin đã đưa: