MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KHOANH TIỀN NỢ THUẾ, XÓA TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP

04/10/2019 10:49

Chiều 04/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu đã nghe trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước và thảo luận về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, về hồ sơ, thủ tục thông qua, các nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết như nguyên tắc xử lý nợ, biện pháp xử lý nợ, thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ và hồ sơ, trình tự, thủ tục xử lý nợ, hiệu lực của Nghị quyết.

Trước đó, tại phiên họp thứ 37 (tháng 9/2019), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về nội dung này. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8; giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế (của Quốc hội) thẩm tra chính thức dự thảo Nghị quyết. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách:

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì, điều hành phiên họp thẩm tra, đề nghị các cơ quan lưu ý thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang đề nghị giải trình làm rõ về thời gian thực hiện Nghị quyết

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Vân Chi đề nghị có giải trình về việc xử lý tiền thuế nợ đối với các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai đề nghị bổ sung điều khoản về chế độ, trách nhiệm của Chính phủ trong việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này hàng năm

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tiếp thu, giải trình làm rõ một số vấn đề các thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung thảo luận./.

Bảo Yến