MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN LUẬT

07/12/2018 11:03

Triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ, sáng ngày 07/12, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Luật trên cơ sở thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. TS.Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội và PGS.TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách; Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đại biện Đoàn ĐBQH, Ban kinh tế, ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, tỉnh Bắc Giang; thành phố Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước và lãnh đạo, chuyên viện Vụ Tài chính Ngân sách, Viện nghiên cứu lập pháp.

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Sau 4 năm triển khai thi hành cho thấy công tác quản lý, sử dụng vốn, kinh phí nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực; từng bước khắc phục những yếu kém trong quản lý đầu tư xây dựng, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và trong dân cư cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn tồn tại một số hạn chế, gây ảnh hưởng đến chất lượng, tính chính xác, khách quan của những đánh giá, kiến nghị; kết quả báo cáo đánh giá chưa đầy đủ..Do đó, đặt ra yêu cầu cần sớm xây dựng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Luật trên cơ sở thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận, thu thập ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để làm rõ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn phục vụ hoạt động giám sát, thẩm tra đánh giá thực hiện luật của Ủy ban Tài chính-Ngân sách trong thời gian tới.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo Xây dựng Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Luật trên cơ sở thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

TS. Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và PGS.TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đồng chủ trì hội thảo.​

PGS.TS Đặng Văn Thanh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày tham luận Nhận diện và định hình tiêu chí tiết kiệm, lãng phí.

TS Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách trình bày tham luận Giám sát và đánh giá việc thực hiện luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và định mức tiêu chuẩn, chế độ trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. 

Ths. Đặng Đình Luyến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày tham luận Xây dựng tiêu chí giám sát đánh giá, thực hiện luật từ thực tiễn thi hành luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí - Một số vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp. 

TS Trần Xuân Long, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Tài chính trình bày tham luận Các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý điều hành - Thực trạng và kiến nghị.

TS Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử trình bày tham luận Đánh giá việc thực hiện luật của Quốc hội trong thời gian qua - Thực trạng và kiến nghị các giải pháp đánh giá thực hiện luật từ thực tiễn thi hành luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Ths.Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội trình bày tham luận Hoạt động giám sát và đánh giá việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước, trong quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên.

TS.Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách ngân sách cho rằng, việc giám sát, đánh giá thực trạng thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo các tiêu chí sau: cần xem xét việc phổ biến, giáo dục Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như thế nào; đánh giá việc tổ chức áp dụng Luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong thực tiễn; đánh giá ý thức của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện luật; đánh giá về hiệu quả, hiệu lực trong việc thực hiện luật; …

 

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm phát biểu ý kiến tại Hội thảo  

TS.Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội phát biểu kết luận Hội thảo 

Một số đại biểu tham dự Hội thảo 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo 

Lê Anh