ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH HỌP TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

27/08/2019 14:57

Ngày 27/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Kiểm toán Nhà nước họp giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

NỘI LUẬT HÓA CAM KẾT QUỐC TẾ GIỮA CÁC NƯỚC ASEAN

27/08/2019 19:24

Theo dự kiến nội dung Phiên họp thứ 37 (tháng 9/2019), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị định này.

XỬ LÝ TIỀN NỢ THUẾ KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG THU

23/08/2019 16:59

Sáng ngày 23/8, tại tỉnh Ninh Bình, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hội thảo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

26/04/2019 16:37

Ngày 26/4, tại Đà Nẵng, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng chủ trì Hội thảo.

GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH BẢO ĐẢM HIỂU QUẢ ĐẦU TƯ

02/04/2019 15:40

Chuẩn bị các nội dung tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), sáng ngày 01/4, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã họp, thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOÁN (SỬA ĐỔI)

02/04/2019 07:50

Chiều ngày 02/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp thường trực mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

HỘI THẢO GÓP Ý VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT XỬ LÝ NỢ THUẾ

01/03/2019 09:23

Ngày 28/02 và 01/3, tại Quảng Ninh, Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo góp ý về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết xử lý nợ thuế.

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

19/02/2019 08:09

Ngày 15/02, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 31 thẩm tra về một số vấn đề lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

19/02/2019 08:19

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 31, chiều 15/2, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thẩm tra về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN LUẬT TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

07/12/2018 14:33

Sáng ngày 07/12, tại nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Luật trên cơ sở thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. TS. Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và PGS.TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đồng chủ trì hội thảo.

Các tin đã đưa: