TIẾP NHẬN BIỆT PHÁI VÀ PHÊ CHUẨN UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XIV

01/04/2020

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 01/4, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc Tiếp nhận biệt phái và phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV.

 

Phiên họp thứ 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14; Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết số 888 NQ/2010/UBTVQH12 ngày 5/3/2010 phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Công văn số 529/BCA-X01 ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an; Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tại Tờ trình số 1475/TTr-UBQPAN14 ngày 02/3/2020; Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu, ngày 25/3/2020, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc Tiếp nhận biệt phái và phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Quyết nghị tiếp nhận bà Nguyễn Thị Xuân, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XIV, biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Xuân được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Nghị quyết nêu rõ, các ông: Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Nguyễn Thị Xuân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội