CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

11/09/2023

Phát biểu kết luận Phiên họp Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới khẳng định sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

Chiều 11/9 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Về phía Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, cùng đại diện Ban soạn thảo; đại diện Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh dự phiên họp.

Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tập trung vào 05 chính sách nổi bật

Báo cáo tại phiên họp, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, hiện nay, cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực công nghiệp quốc phòng là Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng năm 2008, điều chỉnh lĩnh vực động viên công nghiệp là Pháp lệnh Động viên công nghiệp năm 2003.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết có tác động đến công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp như: Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, Luật Doanh nghiệp năm 2020,… đòi hỏi phải xây dựng Luật để điều chỉnh những quy định về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng báo cáo tại phiên họp. 

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, việc xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp nhằm toàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên trước mắt và lâu dài, bao gồm cả đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù cho những lĩnh vực đặc biệt quan trọng của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh. Tập trung vào các nội dung: Nguồn vốn cho đầu tư; nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao, công nghệ lưỡng dụng; thu hút, gìn giữ nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mũi nhọn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh, cơ sở cộng viên công nghiệp.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Luật sẽ phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên trong đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức đổi mới, sắp xếp hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh phù hợp đặc thù Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên và gắn với phương thức tác chiến của Quân đội, nhiệm vụ của Công an, đáp ứng với kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu; bảo đảm tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đồng thời góp phần huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang nhân dân có tiềm lực về tài chính, khoa học công nghệ tham gia đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp, tham gia sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế.

Nội dung Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tập trung vào 05 chính sách nổi bật, gồm:

Chính sách 1: Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Chính sách 2: Hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, an ninh. Chính sách 3: Thúc đẩy hoạt động Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Chính sách 4: Huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Chính sách 5: Bảo đảm hiệu quả hoạt động động viên công nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận – Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh báo cáo tại phiên họp.

Cần thiết xây dựng và ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Báo cáo dự thảo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận – Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; khắc phục những hạn chế, bất cập sau 15 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (năm 2008), 20 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (năm 2003) và thực tiễn phát triển công nghiệp an ninh từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo đảm an ninh quốc gia, phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc thời bình và thời chiến.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc xây dựng Luật là cấp bách trước mắt cũng như lâu dài trên cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xu hướng chi tiêu quốc phòng trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí, khí tài hiện đại và diễn biến phức tạp, khó lường của hoạt động quân sự trong khu vực và trên thế giới, tình hình an ninh phi truyền thống, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng, sự chống phá của các thế lực thù địch, nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Hồ sơ dự án Luật đã được Chính phủ trình cơ bản theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhiều nội dung nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, đủ điều kiện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Nguyễn Trường Giang.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với việc xây dựng và ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp nhằm thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, trong đó có giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù cho công nghiệp quốc phòng, an ninh. Tuân thủ mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu chiến lược trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Nguyễn Trường Giang đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng luật, pháp lệnh có liên quan, trong đó có những dự án Luật đang được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để xác định cụ thể các nội dung nào chồng chéo, mâu thuẫn, xung đột và đề xuất phương án xử lý để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi. Đồng thời, đề nghị rà soát các quy định chuyển tiếp giữa Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng và Pháp lệnh Động viên công nghiệp để tránh có khoảng trống pháp lý trong triển khai thực hiện Luật.

Bên cạnh đó, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục làm rõ báo cáo đánh giá tác động về giới của chính sách trong xây dựng dự án luật . Theo đại biểu, đánh giá tác động về giới của chính sách đóng vai trò quan trọng trong xây dựng pháp luật. Hoạt động này góp phần tạo ra những chính sách chất lượng, bảo đảm cơ hội cùng phát triển cho các giới từ đó thúc đẩy tiến tới bình đẳng giới thực chất.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, phiên họp thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Quốc phòng đã hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra.

Tại phiên họp, đa số ý kiến phát biểu cho rằng, hồ sơ dự thảo Luật được chuẩn bị chu đáo, cơ bản bảo đảm các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 26. Đa số ý kiến nhất trí sự cần thiết ban hành và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Đồng thời, đề nghị cần tiếp tục rà soát, đánh giá, có phân tích đầy đủ hơn các căn cứ về chính trị, pháp lý, thực tiễn; đặt công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong tổng thể nền công nghiệp quốc gia và cả nền kinh tế, trước yêu cầu xây dựng và tăng cường tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước để có sự phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ thêm về sự cần thiết ban hành Luật.

Thay mặt Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cảm ơn những ý kiến rất xác đáng, chất lượng và đầy trách nhiệm của các đại biểu tham gia, các ý kiến của các đại biểu sẽ cung cấp nhiều thông tin, nội dung quan trọng để Ban Soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo luật, hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 26 tới đây./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp.

Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

Thường trực Ủy bản Quốc phòng và An ninh cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an dự phiên họp.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận – Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh báo cáo tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với việc xây dựng và ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Hồ sơ dự án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng.

Đại diện các Bộ, ngành cũng đề nghị đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng luật, pháp lệnh có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới kết luận phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới và các đại biểu tại phiên họp.

Trọng Quỳnh - Minh Hùng

Các bài viết khác