SỚM HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

29/06/2023

Việc xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là rất cần thiết, nhằm thể chế đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong tình hình mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật có liên quan.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH

Toàn cảnh phiên họp.

Để chuẩn bị công tác thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, chiều 29/6 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp để các Bộ, ngành có liên quan báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì cuộc họp.

Báo cáo về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) cho biết, công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo, chỉ đạo sát sao trong quá trình xây dựng và phát triển. Được thể hiện trong các văn kiện của Đảng, như: các Nghị quyết Đại hội Đảng XI, XII, XIII; các Nghị quyết chuyên đề về quốc phòng, Nghị quyết chuyên đề về công nghiệp quốc phòng….

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp

Trên cơ sở đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp. Đồng thời, triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật về công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân bằng nhiều hình thức… Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, tích cực tham gia công tác động viên công nghiệp.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đối với các cơ sở công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp luôn được quan tâm và thực hiện nghiêm, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng hoạt động, thu hút lao động chất lượng cao, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên yên tâm công tắc, khắc phục khó khăn, gắn bó với đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng).

Qua tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp, 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng trên phạm vi toàn quốc cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay việc thực thi các Pháp lệnh về công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp đã xuất hiện nhiều vướng mắc, bất cập như: Việc thực hiện chức năng giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp của Bộ Quốc phòng chưa phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả; chưa tập trung và còn phân tán ở nhiều đầu mối cơ quan trực thuộc. Chức năng, nhiệm vụ các khối: Đặt hàng - giao nhiệm vụ; nghiên cứu, sản xuất - sửa chữa; khai thác sử dụng chưa được phân định rõ. Hệ thống các cơ sở công nghiệp quốc phòng tuy nhiều về số lượng nhưng phần lớn có quy mô nhỏ, tính quy tụ về công nghệ, sản phẩm chưa cao. Sự gắn kết giữa nghiên cứu thiết kế với sản xuất, sản xuất với sửa chữa chưa chặt chẽ. Chuyển đổi hoạt động của các Viện nghiên cứu sang mô hình tự chủ về tài chính còn vướng mắc. Chưa có cơ chế phát huy vai trò chủ lực của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt để kết hợp chặt chẽ với công nghiệp dân sinh trong động viên công nghiệp.

Do đó, Bộ Quốc phòng đề nghị, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, đổi mới, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng và triển khai nhiệm vụ động viên công nghiệp. Trong đó, tập trung vào xây dựng các cơ chế phù hợp để huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công nghiệp quốc phòng; cơ chế để phát huy trách nhiệm của các Bộ, ngành tham gia phát triển công nghiệp quốc phòng; cơ chế huy động những thành tựu khoa học công nghệ, sản phẩm tốt nhất của đất nước để áp dụng cho phát triển công nghiệp quốc phòng.

Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng trình dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, tập trung vào 05 chính sách nổi bật:

Chính sách 1: Phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.

Chính sách 2: Hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.

Chính sách 3: Thúc đẩy hoạt động Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.

Chính sách 4: Huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.

Chính sách 5: Bảo đảm hiệu quả hoạt động động viên công nghiệp.

Các đại biểu đại diện các Bộ, ngành dự phiên họp.

Tại cuộc làm việc, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng đã nghe Bộ Công an, Bộ Tài Chính, Bộ Khoa học và Công nghệ… báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp của các bộ, ngành trong thời gian qua. Ghi nhận các ý kiến đã phát biểu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, Ủy ban sẽ tổng hợp đầy đủ, toàn diện để tiến tới khảo sát và thẩm tra sơ bộ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, với quan điểm phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ với hệ thống pháp luật./.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp

Đại diện các Bộ, ngành dự phiên họp.

Đại diện Bộ Công an báo cáo tại phiên họp.

Đại diện Bộ Công Thương báo cáo tại phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh kết luận nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Minh Hùng