HÌNH ẢNH ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

01/10/2020

Chiều ngày 01/10, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 17 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, sau khi nghe Tờ trình về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trần Ngọc Khánh trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật này.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (SỬA ĐỔI)

02/10/2020

Thực hiện chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 17, sáng ngày 02/10, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiến hành thẩm tra Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban, Thượng tướng Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

TRÌNH DỰ ÁN LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ 17

01/10/2020

Chiều ngày 01/10/2020, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 17, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thẩm tra Dự án Luật Bảo đảm trật tự an, an toàn giao thông đường bộ. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt chủ trì Phiên họp. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 17 CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

01/10/2020

Sáng ngày 01/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 17, cho ý kiến vào Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo tại hội nghị. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt chủ trì Phiên họp.

THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

01/10/2020

Chiều ngày 01/10/2020, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 17 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, sau khi nghe Tờ trình về Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trần Ngọc Khánh trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật này.

LÀM RÕ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

01/10/2020

Trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 17 Ủy ban Quốc phòng và an ninh, các thành viên Ủy ban thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đa số các ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành luật, tuy nhiên đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, làm rõ các quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

08/09/2020

Chiều 07/09, dưới sự chủ trì của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phiên họp thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng đã tiến hành thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Bảo đảm trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (SỬA ĐỔI)

08/09/2020

Tiếp tục chương trình Phiên họp Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng, sáng ngày 08/9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã cho ý kiến về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ DỰ PHIÊN HỌP MỞ RỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

07/09/2020

Sáng ngày 07/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã dự Phiên họp Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng, thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

20/07/2020

Sáng ngày 20/7, tại thành phố Hải Phòng, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Tọa đàm về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đây là 1 trong 3 địa phương thuộc 3 miền của cả nước được Thường trực Ủy ban lựa chọn là nơi tổ chức nhằm tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Các tin đã đưa: