UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/2019/QH14

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/2019/QH14

14/10/2022 16:14

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 3, chiều ngày 14/10, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức chủ trì nội dung Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: BẢO ĐẢM KHÁCH QUAN, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG THẨM QUYỀN CỦA QUỐC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: BẢO ĐẢM KHÁCH QUAN, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG THẨM QUYỀN CỦA QUỐC HỘI

14/10/2022 11:18

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 3, sáng ngày 14/10, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá. Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nội dung Nghị quyết cần thiết kế ngắn gọn rõ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và bảo đảm công khai, minh bạch, đúng phạm vi thẩm quyền của Quốc hội.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: CHỈ LUẬT HOÁ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ CHÍN, ĐÃ RÕ VÀ THỐNG NHẤT CAO

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: CHỈ LUẬT HOÁ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ CHÍN, ĐÃ RÕ VÀ THỐNG NHẤT CAO

13/10/2022 17:26

Tiếp tục Chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 3, chiều ngày 13/10, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự. Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh chỉ luật hoá các vấn đề đã chín, đã rõ, thống nhất cao; những vấn đề cần thiết nhưng chưa chín, chưa rõ thì không luật hoá.

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG, AN NINH

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG, AN NINH

13/10/2022 09:49

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 3, sáng ngày 23/10, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, ngân sách quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng năm 2023. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng chủ trì nội dung phiên họp.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHẰM XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC ĐIỂM ĐEN TIỀM ẨN TAI NẠN GIAO THÔNG

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHẰM XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC ĐIỂM ĐEN TIỀM ẨN TAI NẠN GIAO THÔNG

12/10/2022 17:07

Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tư an toàn giao thông năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tại Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, các đại biểu cho rằng đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

THẨM TRA SƠ BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM CẤP QUYỀN LỰA CHỌN SỬ DỤNG BIỂN SỐ Ô TÔ THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

THẨM TRA SƠ BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM CẤP QUYỀN LỰA CHỌN SỬ DỤNG BIỂN SỐ Ô TÔ THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

07/10/2022 11:15

Sáng ngày 07/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới chủ trì phiên họp.

THƯỜNG TRỰC UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ

THƯỜNG TRỰC UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ

19/09/2022 17:28

Chiều ngày 19/9, tại Trụ sở Các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng thủ dân sự. Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ TẠI TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ TẠI TỈNH BẾN TRE

06/07/2022 23:37

Ngày 06/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát tại tỉnh Bến Tre để phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự.

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

08/10/2021 17:32

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 08/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 2. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH VỀ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH VỀ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

08/10/2021 12:19

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 08/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 2 về thẩm tra dự án Luật Cảnh sát cơ động. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Các tin đã đưa: