10 DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT TRONG NĂM 2022

23/01/2023

Kế thừa các kết quả và kinh nghiệm hoạt động trong sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với tinh thần chủ động, tích cực, đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năm 2022, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoàn thành các công việc theo kế hoạch đề ra đồng thời giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ phát sinh, đột xuất bảo đảm chất lượng. Cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của Ủy ban Pháp luật năm 2022.

Bảo Yến