CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT HOÀNG THANH TÙNG: KẾ THỪA + PHÁT HUY = HIỆU QUẢ

31/01/2022

“Kế thừa kết quả đạt được từ các năm trước, Ủy ban Pháp luật đã đề cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, tích cực, kịp thời đề ra các giải pháp thích ứng, nỗ lực vượt khó hoàn thành các nhiệm vụ được giao…” là chia sẻ của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

 

Năm 2021 là năm chuyển giao nhiệm kỳ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật, có sự thay đổi về nhân sự thành viên Ủy ban, Thường trực Ủy ban; đồng thời, đây cũng là năm đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, kế thừa các kết quả đã đạt được từ các năm trước và kinh nghiệm hoạt động trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Pháp luật đã đề cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, tích cực, kịp thời đề ra các giải pháp thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao và để lại dấu ấn trong thành công chung của Quốc hội năm qua.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cổng thông tin điện tử Quốc hội đã có buổi trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng về những hoạt động của Ủy ban trong năm qua và những định hướng hoạt động trong năm 2022, cũng như cả nhiệm kỳ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Phóng viên: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm thứ hai, đất nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 với làn sóng dịch thứ tư, tác động sâu sắc tới việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Nhìn lại một năm qua, trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức ấy cùng những đòi hỏi ngày càng cao mà thực tiễn cuộc sống đặt ra đối với lĩnh vực phụ trách, Ủy ban Pháp luật đã thể hiện sự linh hoạt và thích ứng như thế nào trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thưa Chủ nhiệm?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Năm 2021 là năm khá đặc biệt với nhiều sự kiện lớn của đất nước, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm chuyển giao nhiệm kỳ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm có nhiều diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân và hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Lãnh đạo Quốc hội đã bám sát sự chỉ đạo, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới phương thức làm việc để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao cả về nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng Kế hoạch công tác năm. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa các kế hoạch hàng tháng.

Các thành viên Ủy ban khóa XIV đã rất tích cực, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ. mặc dù cuối nhiệm kỳ nhưng từng thành viên trong Ủy ban vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV cũng như triển khai công tác xây dựng luật, pháp lệnh, tham gia phục vụ Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ủy ban Pháp luật cũng được giao làm bộ phận nòng cốt phục vụ Tiểu ban xây dựng văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đây là nhiệm vụ phức tạp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động đến công tác chuẩn bị bầu cử và trong quá trình bầu cử để kịp thời có những hướng dẫn giải quyết vướng mắc ở địa phương, qua đó góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Ngay sau cuộc bầu cử, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Pháp luật và Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tham mưu để Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phương án sắp xếp nhân sự tham gia Ủy ban. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Pháp luật có số lượng thành viên đông nhất từ trước đến nay với 46 đại biểu Quốc hội và Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng có số lượng đông nhất là 13 đại biểu. Thường trực Ủy ban Pháp luật khóa XV được củng cố và kiện toàn sớm và đáp ứng yêu cầu có sự kế thừa từ Quốc hội khóa XIV và có những thành viên mới là những người có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu về pháp luật. Thường trực Ủy ban cũng sớm phân công trách nhiệm từng thành viên, kiện toàn cơ quan phục vụ là Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội.

Ngay từ Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban Pháp luật đã rất nặng nề. Là một trong những Ủy ban đầu tiên của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể ngay sau khi được bầu các chức danh Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên Ủy ban để thẩm tra đề nghị của Chính phủ về cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XV, số lượng thành viên Chính phủ khóa XV; giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lập dự kiến Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội thông qua. Mặc dù các thành viên Ủy ban mới được bầu nhưng đã rất tích cực, chủ động, trách nhiệm vào những nhiệm vụ được giao.

Tại Kỳ họp thứ Hai, Ủy ban Pháp luật cũng đã thẩm tra để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, phối hợp thẩm tra và tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật do các cơ quan khác chủ trì thẩm tra.

Đặc biệt trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hà Nội và nhiều địa phương trong các nước thực hiện giãn cách xã hội thì Ủy ban Pháp luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đã tiến hành chuyển đổi sang phương thức làm việc trực tuyến, đổi mới phương thức họp toàn thể Ủy ban.  

Trong năm 2021, Ủy ban Pháp luật đã tiến hành 6 phiên họp toàn thể trong đó có 3 phiên họp tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhờ đó đã thẩm tra, xem xét cho ý kiến một cách kịp thời các dự án Luật, báo cáo thuộc trách nhiệm thẩm tra và cho ý kiến của Ủy ban.

Đặc biệt trong năm 2021, thực hiện nhiệm vụ được Đảng đoàn Quốc hội giao, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức tham mưu, phối hợp với các cơ quan để xây dựng và trình Đảng đoàn Quốc hội về Đề án Định hướng về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã được Bộ Chính trị thông qua và ban hành Kết luận số 19.

Mới đây, Ủy ban Pháp luật cũng đã hoàn thành Chuyên đề số 9 về “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” trong Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Báo cáo chuyên đề này cũng đã được Đảng đoàn Quốc hội phê duyệt và gửi Ban Chỉ đạo Trung ương.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội, cùng với sự tích cực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt của Thường trực và toàn thể Ủy ban Pháp luật, sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan của Quốc hội, Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội, cơ bản đến thời điểm hiện tại, các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban Pháp luật đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Phóng viên: “Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh chóng, bền vững” là yêu cầu mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định và giao cho cơ quan lập pháp - Quốc hội khóa XV. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Quốc hội, Chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật có thể cho biết trong thời gian tới, Uỷ ban Pháp luật sẽ tiếp tục có định hướng như thế nào để thực hiện nhiệm vụ này?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có tính cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, đổi mới sáng tạo và bảo đảm phục vụ kịp thời thực hiện định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Đây không chỉ nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV mà còn phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu đáp ứng việc thực hiện định hướng phát triển đất nước cho giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng đoàn Quốc hội đã tham mưu, báo cáo Bộ Chính trị và đã được đồng ý về mặt chủ trương và ban hành Kết luận số 19-KL/TW về Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đây là cách làm mới trong triển khai xây dựng hoàn thiện pháp luật bởi trước đây chúng ta không ban hành định hướng cho toàn khóa.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, chúng ta có Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa nhưng từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, không tiếp tục duy trì Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa mà chỉ còn Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc chỉ có chương trình hàng năm mà không có chương trình toàn khóa có những bất cập khiến cho chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thiếu tầm nhìn tổng thể của toàn khóa. Việc chuẩn bị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ năm trước cho năm sau cũng chưa được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng dẫn đến dự án được đưa vào Chương trình nhưng đến thời điểm trình lại xin rút ra hoặc xin bổ sung các dự án luật mới, ảnh hưởng đến chất lượng một số dự án Luật trình Quốc hội, chưa đảm bảo kỹ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật.

Do đó, việc xây dựng và báo cáo Bộ Chính trị về Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là cách làm mới, rất cần thiết. Bộ Chính trị cũng đã có Kết luận số 19-KL/TW về vấn đề này, làm cơ sở cho các cơ quan tổ chức thực hiện. Ngay sau khi có Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban Pháp luật đã tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW và ban hành Nghị quyết số 81/2021/UBTVQH15 làm cơ sở cho các cơ quan như Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác trong hệ thống chính trị thực hiện. Đây là cơ sở chính trị hết sức quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng một cách có kế hoạch, với tầm nhìn tổng thể, đề ra nhiệm vụ.

Đề án đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, định hướng lớn và 70 nhiệm vụ cụ thể và 137 nhiệm vụ lập pháp cụ thể mà các cơ quan phải rà soát, đánh giá, đề xuất những dự án luật, pháp lệnh nào cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Ủy ban Pháp luật được phân công là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện của Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất, các cơ quan sẽ xem xét để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm. Với cách làm như vậy, sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu ổn định của luật, khắc phục tình trạng đưa dự kiến vào chương trình rồi lại rút ra, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương chấp hành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, có tính dự báo trong xây dựng luật pháp lệnh.

Bên cạnh đó, trước bối cảnh tình hình thế giới, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật như hiện nay, xu thế hội nhập với nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới đặt ra yêu cầu phải liên tục rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đây là nhiệm vụ không chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV mà còn phải tiếp tục trong các nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” , trong đó có Chuyên đề số 09 về “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” được Đảng đoàn Quốc hội giao Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp Đảng đoàn Quốc hội xây dựng báo cáo chuyên đề về vấn đề này. Đây là tầm nhìn dài hạn đến năm 2030 và định hướng đến 2045 về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật.

Từ nay đến cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ đạo hoàn thiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và Ủy ban Pháp luật theo phân công nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục tham gia tích cực cùng với các cơ quan của Đảng, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan hữu quan hoàn thiện Đề án và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thông qua Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đây là văn kiện chính trị quan trọng làm cơ sở để có thể ban hành định hướng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từng khóa của Quốc hội và phục vụ nghiên cứu các nhiệm vụ lập pháp cụ thể, đề xuất xây dựng các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh cụ thể để đưa vào Chương trình hàng năm, qua đó từng bước tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa Chủ nhiệm, Đề án “Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV” do Đảng đoàn Quốc hội chuẩn bị, được Bộ Chính trị thông qua, theo Đề án thì có 08 nhóm định hướng lớn với 70 định hướng cụ thể, 137 nhiệm vụ lập pháp đã được xác định cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trên tổng số 193 nhiệm vụ do các cơ quan, tổ chức đề xuất. Đây là khối lượng công việc vô cùng lớn đặt ra cho Quốc hội Khóa XV. Vậy đâu là các giải pháp để Quốc hội có thể thực hiện hoàn thành Đề án?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Đề án Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là một đề án rất lớn với 137 nhiệm vụ lập pháp cần phải triển khai để thể chế, cụ thể hóa 8 nhóm định hướng lớn về phát triển đất nước.

Để thực hiện được nhiệm vụ này thì điều đầu tiên là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, để đảm bảo hoàn thiện hệ thống pháp luật dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng cũng như đảm bảo các cơ quan có một kế hoạch tổng thể để nghiên cứu, rà soát, xây dựng pháp luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan liên quan dưới sự chỉ đạo chung, thống nhất.

Hai là, đổi mới công tác tổ chức xây dựng pháp luật, tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng luật từ công tác soạn thảo, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý theo hướng đề cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Trong khâu soạn thảo bảo đảm dự án luật, nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, đánh giá toàn diện lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, bảo đảm tính khả thi của đề xuất chính sách, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Trong khâu thẩm tra tăng tính phản biện, đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau thì các cơ quan cũng cần có ý kiến trao đổi đi đến thống nhất, phối hợp từ sớm từ xa, làm kỹ các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có chỉ đạo để thực hiện quy trình này, đổi mới quy trình, chuẩn bị từ sớm, từ xa, tăng cường tham vấn lấy ý kiến các đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan tham gia tích cực phối hợp đi đến thống nhất các nội dung…Do đó trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy, với tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các dự án có tính khả thi để đưa vào chương trình.

Ngoài ra cũng cần tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội từ phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm các bước trong quy trình lập pháp được tiến hành thực chất, hiệu quả.

Phóng viên: “Chuẩn bị từ sớm từ xa” luôn được chủ tịch Quốc hội quán triệt tại các cuộc làm việc với Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Phiên họp Uỷ Ban Thường vụ, các kỳ họp Quốc hội, Chủ nhiệm cho biết Uỷ ban Pháp luật sẽ triển khai tinh thần chỉ đạo đó như thế nào trong hoạt động của Uỷ ban?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Truyền thống của Ủy ban Pháp luật được kế thừa và phát huy qua nhiều nhiệm kỳ là mọi công việc đều được chuẩn bị một cách hết sức kỹ lưỡng, có kế hoạch, phân công cụ thể. Đầu năm, Ủy ban đều ban hành chương trình công tác của cả năm, bám sát theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban phải thực hiện trong năm. Trên cơ sở đó có kế hoạch hàng tháng để triển khai thực hiện với các mốc tiến độ cụ thể.

Trong công tác xây dựng pháp luật, với vai trò là cơ quan “gác cổng” của Quốc hội, thì hoạt động của Ủy ban Pháp luật càng phải tiến hành kỹ lưỡng hơn. Trên cơ sở kế hoạch công tác năm và tháng, từng nhóm trong Thường trực Ủy ban tổ chức triển khai nghiên cứu các nội dung trong chương trình, chủ động trao đổi với các cơ quan chủ trì soạn thảo bám sát nội dung từ tổng kết thi hành pháp luật, xây dựng chính sách, lấy ý kiến, đánh giá tác động chính sách…để tiếp cận nội dung dự án luật ngay từ đầu.

Với cách triển khai công việc như vậy thì chất lượng thẩm tra của Ủy ban về những dự án luật được giao chủ trì thẩm tra phần lớn đều đạt sự đồng thuận cao giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra.

Trong năm 2022, Ủy ban Pháp luật sẽ thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và Luật Thanh tra (sửa đổi). Ngay từ đầu năm, Ủy ban đã có sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các Bộ ngành chủ trì để lên kế hoạch công tác. Đồng thời Ủy ban cũng đã chủ động lắng nghe ý kiến các bên, tổng hợp nghiên cứu để có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những vấn đề nổi lên liên quan đến dự án luật trước khi Chính phủ trình.

Ngoài ra, Ủy ban Pháp luật theo nhiệm vụ được giao là đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XV. Đây  cũng là nhằm chuẩn bị từ sớm từ xa, bảo đảm chất lượng các dự án được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm.

Năm 2021 là năm rất khó khăn đối với cả nước nhưng chúng ta đã đoàn kết cùng nhau vượt qua. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua các quyết sách quan trọng như chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, luật sửa 9 luật để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư kinh doanh, nâng cao trách nhiệm cơ quan tổ chức, khắc phục tác động tiêu cực đại dịch sớm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Hy vọng rằng trong năm 2022 với quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng nhiều chính sách an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế thì cử tri, Nhân dân tiếp tục đoàn kết đồng hành cùng các cơ quan nhà nước, chấp hành nghiêm quy định pháp luật để cùng nhau vượt qua khó khăn, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, với những đổi mới từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV thì vai trò của cử tri, Nhân dân tham gia xây dựng pháp luật, giám sát thực hiện pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội, hội nghị, hội thảo, tiếp xúc cử tri, chúng tôi rất mong cử tri tham gia đóng góp ý kiến một cách hiệu quả vào những nội dung Quốc hội gửi xin ý kiến; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của cơ quan soạn thảo, của Quốc hội để các cơ quan tiếp thu, hoàn thiện để từ đó giúp Quốc hội thông qua được dự án luật tốt nhất, đáp ứng mong mỏi của cử tri và Nhân dân; phục vụ tốt nhất sự phát triển của đất nước.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Chủ nhiệm. Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, kính chúc Chủ nhiệm sức khoẻ, dẫn dắt Uỷ ban Pháp luật gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!

Bảo Yến - Minh Thành