ỦY BAN PHÁP LUẬT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2022

04/10/2021

Mới đây, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 2, Ủy ban Pháp luật đã thông quan chương trình giám sát năm 2022 của Ủy ban với nhiều nội dung giám sát quan trọng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên

Trình bày Tờ trình về chương trình giám sát của Ủy ban Pháp luật năm 2022 tại Phiên họp toàn thể, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên cho biết, căn cứ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2022, Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và dự kiến Chương trình công tác của Ủy ban Pháp luật năm 2022, trên cơ sở tổng hợp các đề xuất giám sát, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã thảo luận và thống nhất dự kiến Chương trình giám sát của Ủy ban Pháp luật năm 2022 trình Ủy ban Pháp luật xem xét, quyết định, cụ thể:

Về giám sát văn bản bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Pháp luật tiếp tục triển khai giám sát đối với toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chịu sự giám sát ban hành thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan khác của Quốc hội trong việc thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.

Về giám sát chuyên đề: Tập trung tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sất chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”; không tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề riêng của Ủy ban Pháp luật.

Về tổ chức hoạt động giải trình: tổ chức từ 01 đến 02 phiên giải trình về một số nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật phụ trách đang được cử tri, dư luận quan tâm, các cơ quan báo chí phản ánh hoặc qua kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý đơn thư cho thấy còn nhiều vướng mắc, cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Về các hoạt động giám sát khác: ngoài các nội dung giám sát nêu trên, Ủy ban Pháp luật tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát khác theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội  đồng nhân dân và theo sự phân công của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp toàn thể được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Thảo luận tại Phiên họp, đa số ý kiến thành viên Ủy ban tán thành và nhất trí cao với nội dung tại Tờ trình. Một  số ý kiến cho rằng, với sự nỗ lực của tập thể Ủy ban Pháp luật, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ nhiệm Ủy ban, sự chủ động, tích cực của Thường trực Ủy ban và các đồng chí công chức Vụ Pháp luật, Ủy ban Pháp luật đã triển khai thực hiện, hoàn thành tốt Chương trình giám sát của Ủy ban năm 2021 và các nhiệm vụ giám sát khác theo phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Năm 2022, dự báo đất nước tiếp tục đối mặt nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch covid-19, dự kiến chương trình giám sát của Ủy ban đã cơ bản dự liệu, bao quát được tình hình, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, phương thức giám sát cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như bối cảnh mới.

Một số ý kiến khác tán thành và đánh giá cao đề xuất, tổ chức phiên giải trình về một số nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách được cử tri, dư luận quan tâm. Trong đó, có nội dung việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số vụ việc bức xúc, dư luận chú ý thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban Pháp luật; một số vấn đề nổi lên qua hoạt động giám sát chuyên đề về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã,…

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua thảo luận đa số ý kiến thành viên Ủy ban đều đánh giá cao và đồng tình với nội dung Tờ trình đồng thời tán thành thông qua Chương trình giám sát của Ủy ban Pháp luật năm 2022. Theo đó, năm 2022, Ủy ban Pháp luật tiến hành các hoạt động giám sát sau:

(1) Giám sát văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật phụ trách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành theo thẩm quyền, nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022; Phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc thẩm tra toàn diện hơn, sâu hơn đối với báo cảo của Chính phủ về việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

(2) Tổ chức phiên giải trình về một số nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Pháp luật, được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân quan tâm;

(3) Chủ trì tham mưu, giúp Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”; cử thành viên tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện các hoạt động giám sát khác theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và theo sự phân công của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

(4) Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; các báo cáo khác theo phân công của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

(5) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. /.

Lê Anh