ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI)

13/10/2023

Sáng 13/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 18, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 18

Toàn cảnh phiên họp

Trước đó tại phiên họp thứ 26 (ngày 18/9/2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) và đánh giá cao Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tích cực nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; rà soát dự thảo Luật với các luật và dự thảo luật có liên quan bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Pháp luật, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để gửi Ủy ban Pháp luật thẩm tra tra chính thức dự án và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp

Tại phiên họp thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về việc hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực lưu trữ nhằm khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

Dự thảo Luật gồm 09 chương, 68 điều (tăng 2 chương, 26 điều so với Luật Lưu trữ năm 2011). Trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của Luật Lưu trữ năm 2011 về những quy định chung, hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, dự thảo Luật có các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào 04 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 152/NQ-CP, gồm: Quy định về thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ; quy định về lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số; quy định về hoạt động lưu trữ tư; quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu ghi nhận hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, đầy đủ tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung dự thảo Luật cơ bản thống nhất với các chính sách được đề xuất khi đưa dự án Luật vào Chương trình. Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát 12 nội dung giao quy định chi tiết, bảo đảm tinh thần luật hóa tối đa các nội dung đã rõ, đã được thực tiễn kiểm nghiệm và phát huy hiệu quả trên thực tế.

Các đại biểu cũng lưu ý đến việc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Do đó, đề nghị rà soát các quy định của dự thảo Luật với Luật Di sản văn hóa và các nội dung dự kiến sửa đổi Luật này liên quan đến quản lý tài liệu lưu trữ được công nhận là “di sản tư liệu”, tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt được công nhận là bảo vật quốc gia để có quy định phù hợp, tránh chồng chéo. Ngoài ra, tiếp tục rà soát, làm rõ mối quan hệ giữa dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) với các luật như Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Kế toán, Luật Công chứng…có quy định đặc thù về lưu trữ để quy định rõ trong Luật hoặc giao Chính phủ quy định trường hợp nào áp dụng pháp luật lưu trữ, trường hợp nào áp dụng theo quy định của luật chuyên ngành để tránh trùng lặp, thiếu thống nhất giữa các luật.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Đỗ Đức Hiển trao đổi về ý kiến nghiên cứu của Thường trực Ủy ban

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về các nhóm nội dung của dự thảo Luật như thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; chính sách của nhà nước về lưu trữ, về lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số, hoạt động lưu trữ tư, việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ, khắc phục những tồn tại, hạn chế của lưu trữ tại cấp xã, chứng chỉ hành nghề lưu trữ...

Bảo Yến