Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Pháp luật

Căn cứ Điều 70 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội; Luật số 65/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Quốc hội về Luật Tổ chức Quốc hội, quy định về “Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Pháp luật”: