UBTVQH CHO Ý KIẾN KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

18/08/2023

Tiếp tục Phiên họp thứ 25, sáng 18/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Phiên họp.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: CÀNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH THÌ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÀNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông, Khoa học Công nghệ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kiểm toán Nhà nước….; thành viên Đoàn giám sát, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội một số địa phương tham gia Đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH15 ngày 02/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Thường trực Đoàn giám sát, ngày 10/8/2023, Đoàn giám sát đã họp phiên thứ nhất để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết, đề cương báo cáo của Đoàn giám sát và các đề cương báo cáo của đối tượng chịu sự giám sát.

Theo đó, hoạt động giám sát tập trung vào đánh giá kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc: Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đã đề ra đến năm 2025 và 2030…

Sau khi nghe dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”, các đại biểu dự phiên họp thảo luận về nội dung này.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin.

Lan Hương - Phạm Thắng

Các bài viết khác