TIỂU BAN PHÁP LUẬT VỀ HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC LẬP PHÁP CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN THỨ NHẤT

Chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, ngay sau phiên họp toàn thể tại hội trường của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thuộc Tiểu ban pháp luật về hành chính và công tác lập pháp của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên thứ nhất. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Tiểu ban pháp luật về hành chính và công tác lập pháp Nguyễn Trường Giang chủ trì phiên họp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐỀ XUẤT BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023

Chiều 09/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp phiên mở rộng để thẩm tra đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự án Luật Phát triển công nghiệp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

 

TIỂU BAN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THỨ NHẤT

Chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, sau phiên họp toàn thể tại hội trường, Tiểu ban Pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước của Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp thứ Nhất. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Tiểu ban Nguyễn Phương Thủy chủ trì phiên họp.