ỦY BAN KINH TẾ CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUY HOẠCH

08/08/2019

Chiều ngày 08/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Kinh tế cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật quy hoạch. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh phiên họp

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội; các thành viên Ủy ban Kinh tế; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện một số, Bộ, ngành, đơn vị hữu quan; các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch.

Trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, thừa Ủy quyền của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 52 luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch để có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019. Đồng thời Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy và 03 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có nhiều cách hiểu khác nhau về một số quy định của Luật. Cụ thể:

Về mối quan hệ giữa các quy hoạch theo quy định tại Điều 6 Luật Quy hoạch. để đảm bảo thống nhất các cách hiểu khi lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030, dự thảo Nghị quyết giải thích theo hướng việc triển khai lập quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch được thực hiện đồng thời. Các quy hoạch 2021-2030 được quyết định hoặc phê duyệt độc lập, trường hợp sau khi được quyết định hoặc phê duyệt thì, nếu có mâu thuẫn, các quy hoạch cấp dưới phải điều chỉnh theo quy hoạch cấp cao hơn.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo

Về quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực theo quy định tại điểm a và c Khoản 1 Điều 59, đối với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh được tiếp tục thực hiện, điều chỉnh đến khi có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 thay thế. Đối với các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, dự thảo Nghị quyết giải thích theo hướng những quy hoạch này được điều chỉnh nội dung cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; trình tự, thủ tục điều chỉnh được áp dụng theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2019.

Đối với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 đã được lập, thẩm định trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Quy hoạch thì giải thích theo hướng các quy hoạch đã tổ chức lập nhưng chưa tổ chức thẩm định thì tiếp tục tổ chức thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật. Các quy hoạch đã tổ chức thẩm định nhưng chưa được quyết định hoặc phê duyệt thì tiếp tục thực hiện quyết định và phê duyệt. Trong quá trình tổ chức thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch chỉ thẩm định và quyết định hoặc phê duyệt về nội dung quy hoạch, không phải thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quy hoạch.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên cho ý kiến

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận vào một số nhóm vấn đề như: Sự cần thiết phải giải thích về các các hiểu khác nhau của Luật Quy hoạch; hồ sơ Tờ trình đã đảm bảo nội dung cần thiết chưa? Thời hạn gửi tài liệu đã đúng theo quy định? Nội dung Chính phủ đề nghị giải thích đã đúng quy định, căn cứ vào Điều 158 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

Qua thảo luận, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên và một số đại biểu cho rằng, thay vì giải thích điều 6 thì việc giải thích Khoản 2 Điều 20 thì sẽ rõ ràng hơn, triệt để hơn, làm rõ được thế nào là cấp cao hơn trong quy hoạch. Còn về quy định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, việc giải thích tương đương còn rất mơ hồ, chưa rõ nghĩa; cần sửa lại một số điều khoản của Dự thảo Nghị quyết còn có cách giải thích chung chung; gây khó khăn trong việc áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên chỉ rõ, việc giải thích về mối quan hệ giữa các loại quy hoạch chưa đúng theo văn phong của giải thích pháp luật; một số lập luận về điều khoản quy định chuyển tiếp còn chưa thuyết phục; căn cứ giải thích Khoản 1 Điều 59 chưa phù hợp. Ngoài ra, về lĩnh vực khoáng sản, một số quy định đã hết hiệu lực phải sửa tuy nhiên các cơ quan của Chính phủ đã không thực hiện việc làm này. Do đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị cần cơ quan soạn thảo cân nhắc, thống nhất lại việc giải thích một số quy định.

Riêng về quy hoạch điện, một số đại biểu cho rằng, hoàn toàn có thể điều chỉnh được quy hoạch căn cứ theo Luật Điện lực. Theo đó, người có thẩm quyền của cơ quan điện lực sẽ trình lên Chính phủ. Vì đây là quy định quốc gia nên sẽ được điều chỉnh theo điểm a Khoản 1 Điều 59.

Ủy viên Thường trực Đỗ Văn Sinh đưa ra quan điểm

Cho ý kiến tại buổi thảo luận, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Đỗ Văn Sinh bày tỏ sự băn khoăn rằng một số cách giải thích chưa đảm bảo đúng tinh thần của Luật về các thời kỳ quy hoạch; một số vấn đề lại được cơ quan soạn thảo quy định theo hướng nội dung thì theo Luật cũ, còn trình tự, thủ tục thì theo Luật mới gây mâu thuẫn, khó trong việc triển khai thực hiện và vẫn không giải quyết được những vướng mắc hiện tại.

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, xác đáng của các đại biểu. Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh cũng nêu rõ, căn cứ vào Điều 158 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì nội dung dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch do Chính phủ trình tại phiên họp này chưa thuyết phục được Ủy ban Kinh tế, bởi vì dự thảo Nghị quyết không giải thích những cách hiểu khác nhau của Luật mà lại đưa vào những nội dung mới./.

Hồ Hương