ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2045 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2021-2025

07/10/2021 18:58

Chiều 07/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể để thẩm tra Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến dự.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021, DỰ KIẾN NĂM 2022

29/09/2021 11:41

Sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 2, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo.

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP MỞ RỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ

07/09/2021 11:43

Sáng 07/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020

26/06/2021 10:14

Ngày 25/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách họp thẩm tra chính thức Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Chính phủ.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ TRỰC TUYẾN CỦA ỦY BAN KINH TẾ

24/06/2021 15:35

Sáng 24/6, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể trực tuyến, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế tiến hành thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 142/2016/QH13; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ TRỰC TUYẾN CỦA ỦY BAN KINH TẾ

24/06/2021 15:37

Sáng 24/6, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể trực tuyến, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 142/2016/QH13; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

THẨM TRA TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

23/06/2021 11:10

Chiều 23/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể trực tuyến thẩm tra Tờ trình của Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

10/06/2021 15:33

Sáng 10/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN 6 tháng cuối năm 2021.

UỶ BAN KINH TẾ LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÌNH THUẬN VỀ DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM

14/04/2021 00:18

Trong 2 ngày 13 - 14/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam và khảo sát các mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án.

ĐOÀN CÔNG TÁC UỶ BAN KINH TẾ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN TUYẾN CAO TỐC BẮC – NAM

13/04/2021 22:10

Nằm trong chương trình kế hoạch, Đoàn công tác của Ủy ban kinh tế của Quốc hội do Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh làm Trưởng đoàn thực hiện giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Các tin đã đưa: