DỰ ÁN LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN: GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

DỰ ÁN LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN: GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Cho ý kiến thảo luận về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, các đại biểu nhất trí sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa định hướng của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện chính sách, pháp luật quy hoạch; kết hợp hài hoà giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn; nâng cao chất lượng quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển, hội nhập.

 
DỰ ÁN CAO TỐC GIA NGHĨA - CHƠN THÀNH: GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG

DỰ ÁN CAO TỐC GIA NGHĨA - CHƠN THÀNH: GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG

Cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông – Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành), các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết đầu tư Dự án. Việc sớm hoàn thành cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành sẽ hình thành trục kết nối quan trọng, tạo không gian mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.