Tra cứu thông tin tư liệu
Tìm kiếm
 
Tư liệu Lĩnh vực Ngày ban hành Download
Tờ trình về việc gia nhập Công ước Viên năm 1980 của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Lập pháp 22/04/2015
Báo cáo nghiên cứu khả năng Việt Nam gia nhập Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) Lập pháp
Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán quốc tế (Công ước viên 1980) Lập pháp
United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (1980) Lập pháp
Tóm tắt thực tiễn quốc tế về một số vấn đề liên quan đến ký kết và thực hiện điều ước quốc tế Lập pháp 25/08/2015
Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) Lập pháp
Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế Lập pháp 30/06/2015
Bản sao ý kiến của các Bộ, ngành Lập pháp 26/05/2015
Bản thuyết minh về dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) Lập pháp 23/08/2015
Dự thảo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) và Bảng so sánh Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 với dự thảo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) Lập pháp 25/08/2015